Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » home »

introductie &boon

Niet voor niets &boon
Boon Accountants Belastingadviseurs doet meer dan onze naam op het eerste gezicht doet vermoeden. Daarom dus het &-teken; om te laten zien dat wij op meer terreinen actief zijn dan alleen de traditionele accountancy- en belastingadvieswerkzaamheden!

Wanneer u meer wilt dan accountancy en belastingadvies
Zo kunnen wij u ook adviseren en begeleiden op tal van andere gebieden waarvoor onze medewerkers over de juiste expertise beschikken. Of het nu gaat om een bedrijfsovername, uw fiscale of financiële planning of om een personeelsreorganisatie: onze adviseurs zijn gedreven experts die u graag van het juiste advies voorzien. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op en laat u informeren. Met één telefoontje zet u een heel team van experts in beweging.

 

Uitnodiging klantsessie WGA &boon

Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) of van plan dit worden? Of wilt u juist overstappen naar de publieke verzekering bij UWV? Er zijn belangrijke wijzigingen op komst voor de eigenrisicodrager WGA waarmee u rekening moet houden. Wij helpen u graag een weloverwogen keuze te maken. Daarom nodigen wij u van harte uit voor onze klantsessie over de WGA op dinsdag 13 september.

In samenwerking met Dommerholt Advocaten en HuninkDorgelo Financieel Adviseurs organiseren wij een klantsessie over de WGA. In deze klantsessie geven wij u duidelijkheid, praktische tips en handvatten mee over de eigenrisicodrager van de WGA. Zo praat Henk Zevering van Boon u bij over verzuimmanagement. Priscilla Trip van Dommerholt Advocaten behandelt de arbeidsrechtelijke aspecten en Edgar van Silfhout van HuninkDorgelo Financieel Adviseurs gaat in op de WGA en ERD problematiek en de oplossing hiervoor. Uiteraard vindt de sessie plaats onder het genot van een hapje en drankje.

Lees hier meer over het programma en hoe u zich kunt aanmelden.

Twitter Facebook


1 september deadline Energielijst en Milieulijst 2017
Wilt u nog een voorstel indienen voor de nieuwe Energielijst en Milieulijst van 2017, wacht dan niet langer. Een voorstel om één van deze twee lijsten aan te vullen met uw bedrijfsmiddel kan worden ingediend tot uiterlijk 1 september 2016.lees verder>

Subsidieregeling praktijkleren: kom in actie!
Wilt en kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren, kom dan nu in actie. U kunt nog een subsidieaanvraag voor het studiejaar 2015-2016 indienen uiterlijk tot en met 15 september 2016 (17.00 uur).lees verder>

Verlofdagen delen tussen werknemers
Stel uw werknemer wil zijn verlofdagen delen met zijn collega die onverwachts mantelzorg moet verlenen en zelf geen verlofmogelijkheden meer heeft. Mag dit? Het antwoord is ja, maar alleen als u akkoord bent met het delen van verlof.lees verder>

Onbelaste vergoeding van dubbele huisvesting
Een werknemer kan vanwege zijn werk te maken krijgen met dubbele huisvestingskosten. Er bestaan verschillende soorten dubbele huisvesting met daarbij verschillende mogelijkheden om deze dubbele kosten onbelast te vergoeden. Let daarbij wel op dat u aan de voorwaarden voldoet.lees verder>

Gebruik kentekenfoto’s Belastingdienst ter discussie
Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst bij controle van een rittenregistratie gebruik maakt van kentekenfoto's gemaakt met ANPR-camera's (Automatic Number Plate Recognition). Het gebruik van die kentekenfoto's staat nu ter discussie.lees verder>

Btw verschuldigd over aanbetaling bij annulering?
U verricht diensten waarvoor uw afnemers vooraf moeten reserveren, zoals bijvoorbeeld in de horeca een hotelkamer. Uw afnemers doen een aanbetaling die u bij annulering niet terugbetaald krijgt. Bent u over deze aanbetaling dan btw verschuldigd?lees verder>

Naast ondernemer ook in loondienst
U bent een zzp’er. U heeft verschillende opdrachtgevers en loopt ondernemersrisico. Voor u is het duidelijk, u bent een echte ondernemer. Onder invloed van de berichtgeving over de verdwijning van de VAR en de onzekerheid over de modelovereenkomsten wil één van uw opdrachtgevers uw vergoeding echter aanmerken als loon uit dienstbetrekking. Maar kunt u als ondernemer wel in dienstbetrekking werkzaam zijn?lees verder>

Voorkom bijtelling voor uw bestelauto
Heeft uw bedrijf één of meer bestelauto’s? Er zijn diverse mogelijkheden om bijtelling te voorkomen. Let wel goed op de voorwaarden! lees verder>

Belastingvrij thuiswerken? Dat kan!
Uw werknemers die ook weleens thuiswerken, kunt u fiscaal vriendelijk faciliteren met internet en telefoon. Bedenk hierbij dat de diverse telefoonkosten verschillend behandeld worden.lees verder>

Hoge Raad: kostenaftrek voor werkruimte in huurwoning
Nogal wat mkb-ondernemers maken voor hun bedrijf gebruik van een werkruimte thuis. Bijvoorbeeld om goederen op te slaan of de administratie bij te houden. Betreft het een huurwoning, dan kan een IB-ondernemer hiervoor onder voorwaarden kosten in aftrek brengen van zijn winst. Dit is onlangs door de Hoge Raad in een arrest bepaald.lees verder>

Overplaatsing werknemers multinationals binnen EU-landen wordt makkelijker
Het wordt in de toekomst makkelijker voor multinationale ondernemingen om hun hoogopgeleide werknemers uit derde landen tijdelijk over te plaatsen naar een filiaal of dochteronderneming in de EU. Een wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld, is in de maak.lees verder>

E-facturering verplicht vanaf 1 januari 2017
Levert uw bedrijf aan de Rijksoverheid? Per 1 januari 2017 bent u bij nieuwe inkoopovereenkomsten verplicht om uw factuur elektronisch in te dienen. De verwachting is dat gemeenten, provincies en waterschappen spoedig zullen volgen. De Europese richtlijn bepaalt dat uiterlijk eind 2018 alle aanbestedende diensten in Europa e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken.lees verder>

Aanscherping aansprakelijkheid aannemer
De wettelijke aansprakelijkheid van aannemers in de bouw wordt per 1 januari 2018 aangescherpt. Zij worden eindverantwoordelijk voor de complete bouwkwaliteit. Tevens wordt de aannemer het aanspreekpunt namens alle partijen die betrokken zijn bij de bouw.lees verder>

WBSO: uiterste aanvraagdatum nadert!
Wilt u vanaf 1 oktober 2016 gebruik maken van de WBSO, wees dan op tijd met uw aanvraag. U kunt nog tot en met 31 augustus aanstaande een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bent u zelfstandig ondernemer, dan heeft u iets langer de tijd voor uw aanvraag.lees verder>

Kan een vruchtgebruiker de rente van een eigenwoninglening aftrekken?
Bij overlijden gebeurt het nogal eens dat het vruchtgebruik (of het recht van bewoning of gebruik) van een woning wordt toebedeeld aan de achtergebleven partner. Die partner heeft dan het recht om in de woning te wonen maar is niet de eigenaar. Het eigendom wordt dan meestal toebedeeld aan de andere erfgenamen, die daarmee de zogenaamde blote eigenaren worden. Als de woning nog belast is met een geldlening, kan dan in deze situatie de rente nog wel worden afgetrokken?lees verder>

Privégebruik poolauto’s en bijtelling
Heeft u één of meerdere auto’s geleast die door wisselende werknemers in principe uitsluitend voor zakelijke ritten worden gebruikt? Dan is het mogelijk om deze auto’s voor privégebruik aan uw werknemers te verhuren zonder dat u een bijtelling hoeft toe te passen.lees verder>

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2016
Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op tijd. lees verder>

Eigen bedrijf naast uw vaste baan
Veel starters durven de overstap vanuit een vaste baan niet zomaar te maken en kiezen eerst voor het parttime ondernemerschap. Welke aspecten moet u dan in de gaten houden?lees verder>

Pensioen 1-2-3: zorg dat u uw werknemers informeert
Per 1 juli 2016 zijn uitvoerders wettelijk verplicht om ‘Pensioen1-2-3’ te communiceren; een onderdeel van de nieuwe wet Pensioencommunicatie. Doelstelling van de wet is om het pensioenbewustzijn van werknemers te vergroten. Vanuit de wet is ook een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever. Let hierop, want u kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade als uw werknemer niet goed was geïnformeerd.lees verder>

Cultuurgiften onder vuur
Bij giften aan culturele instellingen met een ANBI-status geldt sinds 2012 een multiplier van 25% in de IB en 50% in de Vpb. Dat wil zeggen dat particulieren die € 500 aan zo'n instelling schenken, € 625 euro als gift op hun IB-aangifte kunnen opvoeren. Bij bedrijven geldt iets vergelijkbaars: de gift die van de winst wordt afgetrokken mag met 50% worden verhoogd. Deze regeling vervalt op 1 januari 2018. Dit jaar en volgend jaar zullen dus de laatste jaren zijn waarin culturele goede doelen van het effect van de multiplier kunnen profiteren.lees verder>

Zelfinspectietool om werkstress te voorkomen
Na de vakantieperiode hoopt u dat uw werknemers weer helemaal in balans zijn en blijven. Werkstress veroorzaakt immers verzuim, uitval en lagere productiviteit. Volgens de Arbowet bent u zelfs verplicht om werkstress te voorkomen. De Inspectie SZW controleert uw organisatie hierop.lees verder>

Welke modelovereenkomst moet ik gebruiken?
Hoewel het gebruik van de VAR-verklaring sinds 1 mei vervangen is door de modelovereenkomst, heeft de Belastingdienst van de 2400 voorgelegde modelovereenkomsten slechts 200 goedgekeurd. Dit blijkt uit Kamervragen. Op de website van de Belastingdienst staat uiteraard wel een aantal algemene modelovereenkomsten die u kunt gebruiken, bijvoorbeeld de modelovereenkomst ‘geen werkgeversgezag’ en ‘vrije vervanging’. Werkt u nog niet met een modelovereenkomst, download deze dan zo snel mogelijk bij de Belastingdienst.lees verder>

Kan ik opstartkosten verrekenen met mijn winst?
Als ondernemer kan het best gebeuren dat u in het begin volop kosten maakt, maar nog nauwelijks omzet. Dat gaat op termijn veranderen, dat weet u zeker, maar de fiscus is hiervan niet altijd overtuigd. Het is dan ook nog maar de vraag of de inspecteur uw verliezen fiscaal wel erkent.lees verder>

Tijdelijk vervangende auto en bijtelling
Als u aan uw werknemer tijdelijk een andere auto van de zaak ter beschikking stelt, heeft dit over het algemeen consequenties voor de bijtelling. Dit geldt zeker als de cataloguswaarde van de andere auto afwijkt van de reguliere auto. Daarnaast kan mogelijk sprake zijn van bijtelling over dezelfde periode voor zowel de reguliere auto als de vervangende auto. lees verder>

Verlaag uw fiscale boete
De fiscus hanteert vaste uitgangspunten bij het opleggen van een boete. Volgens de rechter kan deze soms best wat minder. Wellicht is bezwaar maken tegen de hoogte van uw boete voor u ook interessant? lees verder>

Landbouwregeling? Wel btw bij importgoederen
Landbouwers die in de landbouwregeling zitten zijn bij de verwerving uit andere EU-landen van nieuwe vervoermiddelen, de aankoop van accijnsgoederen en bij de verwerving van overige goederen boven een drempel van € 10.000 altijd BTW verschuldigd.lees verder>

Voorkom boete bij inlenen personeel
Als u personeel inleent, moet u uw zaken goed op orde hebben. Daarmee kunt u boetes of aansprakelijkheid voorkomen.lees verder>

Pas op voor de informatiebeschikking
Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Hieruit moet de fiscus binnen een redelijke termijn uw financiële verplichtingen kunnen afleiden. Lukt dit niet, dan kan de inspecteur u een informatiebeschikking opleggen. Probeer dit altijd te voorkomen.lees verder>

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij opvolging familiebedrijf
Heeft u een familie-bv die voor een groot deel uit onroerend goed bestaat, dan kan de BOR ook worden toegepast voor de overdrachtsbelasting.lees verder>

Is uw echtgenoot of partner in het bedrijf sociaal verzekerd?
Als uw echtgenoot of levenspartner meewerkt in uw bedrijf, is het de vraag of hij of zij verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Hierover is onlangs een belangrijke uitspraak verschenen.lees verder>

Schenk een ton belastingvrij
Vanaf 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd. De verruiming is structureel en betreft: een verhoging van de vrijstelling naar € 100.000, het kunnen spreiden van de schenkingsvrijstelling over drie jaren en het vervallen van de eis dat de schenking moet plaatsvinden tussen ouder en kind.lees verder>

Inhaalindexatie pensioen toegestaan
Veel pensioenen worden op dit moment niet of niet volledig geïndexeerd. De financiële positie van veel pensioenfondsen laat een (volledige) indexatie op dit moment niet toe. Het is echter mogelijk om op een later moment de indexaties alsnog in te halen. De Belastingdienst geeft aan welke voorwaarden daarbij gelden.lees verder>

Controleer uw sectoraansluiting!
De Belastingdienst controleert sinds kort extra of werkgevers wel de juiste sectorcode toepassen. Het kan voorkomen dat een werkgever een andere sector aangeeft dan de bij de Belastingdienst geregistreerde sector. Gebruikt u de juiste sectoraansluiting?lees verder>

Kan ik ook achteraf een urenstaat opstellen?
Als u als IB-ondernemer een aantal fiscale voordelen wilt benutten die alleen voor ondernemers bedoeld zijn, moet u ten minste 1.225 uren in uw bedrijf werken. Die uren moet u wel goed bijhouden. Want achteraf een urenstaat opmaken, leidt vaak tot onduidelijkheid waardoor u misschien de fiscale voordelen misloopt.lees verder>

Bezoek klant tijdens vakantie: zakelijk of privé?
Voor de auto van de zaak waarmee aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer per jaar privé wordt gereden, geldt geen bijtelling. Wat zakelijk lijkt, kan door de rechter echter soms toch als privé gekwalificeerd worden. lees verder>

Advieswijzer Kantoor aan huis 2016
Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Er gelden heel wat regels. Zo is er onder meer een verschil in de behandeling van een kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte. Daarnaast gelden er voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met de btw? In deze advieswijzer komen de verschillende regels aan de orde.lees verder>

Wie betaalt de zuiveringsheffing?
Kan voor het bedrijfsgedeelte van een woon-/bedrijfspand een aparte zuiveringsheffing worden opgelegd en zo ja, waarvan is dit afhankelijk? Hierover is een interessante rechterlijke uitspraak gedaan.lees verder>

Advieswijzer Ondernemen over de grens in 2016
Bent u op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor uw producten of diensten en wilt u net als vele andere mkb-ondernemers internationaal gaan? Dan adviseren wij u dit goed voor te bereiden. Met een goede voorbereiding en de juiste partners bespaart u tijd, geld en energie. U kunt hierdoor kansen grijpen en valkuilen omzeilen. Kortom, beter ondernemen. De eerste stap naar internationaal succes is gezet.lees verder>

Eenvoudige factuur voor lage bedragen
Een ondernemer moet facturen uitreiken die voldoen aan de factuurvereisten. Doet hij dit niet dan riskeert hij een boete. Bovendien lopen zijn afnemers het risico dat zij de btw op de factuur niet in aftrek kunnen brengen. Zorg daarom dat uw facturen voldoen aan de factuurvereisten. Daarbij is het handig om te weten dat voor facturen niet hoger dan € 100 (inclusief btw) een eenvoudige factuur kan worden uitgereikt.lees verder>

Slim omgaan met gouden handdruk
Een gouden handdruk kunt u ineens of gefaseerd afkopen, maar ook periodiek laten uitkeren. Sinds 2014 worden beide opties weliswaar fiscaal belast, maar hiermee kunt u slim omgaan.lees verder>

Vakantieauto van de zaak? Voorkom teleurstellingen
Uw werknemers rijden in een compacte auto van de zaak. U heeft afgesproken dat voor vakantieperioden uw werknemers gebruik kunnen maken van een ruimere auto. Zo houdt u de kosten in de hand. Zorg echter dat u het goed regelt en laat de bijtelling geen roet in het eten gooien.lees verder>

De voordelen van meer bv’s
Heeft u één bv dan is alles hierin ondergebracht. Naast uw daadwerkelijke onderneming (uw bedrijfsactiviteiten) zijn dus ook een eventueel bedrijfspand, pensioen in eigen beheer en overtollige liquiditeiten onderdeel van de bv. Dat biedt overzicht, maar er zijn ook risico's. Veel dga’s kiezen dan ook voor meer bv’s in een holdingstructuur.lees verder>

Bijtelling als auto niet mee naar huis gaat
Een werknemer rijdt tijdens werktijd in een personenauto van de zaak. Buiten werktijd staat deze personenauto geparkeerd op het parkeerterrein bij het bedrijfspand van de werkgever. De werknemer maakt dan ook alleen tijdens werktijd gebruik van deze auto. De werknemer heeft geen ‘verklaring geen privégebruik auto’ en beschikt ook niet over een rittenregistratie waaruit blijkt dat hij niet meer dan 500 kilometer privé op jaarbasis rijdt. Vraag is of in zo’n geval de bijtelling achterwege kan blijven. lees verder>

Advieswijzer Scholing en personeel 2016
Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u moet maken om een leerling te begeleiden. In deze advieswijzer gaan wij nader in op de mogelijkheden en voorwaarden.lees verder>

Werkruimte in huurwoning interessante aftrekpost
Nogal wat mkb-ondernemers maken voor hun bedrijf gebruik van een werkruimte thuis. Bijvoorbeeld om goederen op te slaan of de administratie bij te houden. Daarbij maakt het verschil of het een werkruimte betreft in een koopwoning of in een huurwoning. Gaat het om een huurwoning, dan is aftrek in een veel groter aantal gevallen mogelijk.lees verder>

Nieuwe hypotheekregels: huizenkoper beter beschermd
Wie een huis wil kopen, is vanaf nu beter beschermd dankzij nieuwe hypotheekregels. Consumenten kunnen met extra informatie hypotheken beter vergelijken, de offerte onder voorwaarden verdwijnt en de vergoeding voor het vervroegd aflossen van de hypotheek ligt aan banden.lees verder>

Pensioenfonds voormalig werkgever niet in trek bij zzp'er
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) lopen niet warm voor de vrijwillige voorzetting van pensioenopbouw in het pensioenfonds van hun voormalig werkgever. Alhoewel 85% van de bedrijfstakpensioenfondsen deze mogelijkheid wel aanbiedt, blijkt uit onderzoek dat landelijk maximaal 650 zzp'ers hier gebruik van hebben gemaakt.lees verder>

Kleine ondernemersregeling niet afschaffen
De kleine ondernemersregeling in de btw zal niet worden afgeschaft. Daarvoor is de regeling te belangrijk. Dat zegt staatssecretaris Wiebes van Financiën. Vereenvoudiging van de kleine ondernemersregeling ligt meer voor de hand, maar daar is eerst nader onderzoek voor nodig.lees verder>

Digitaal ontslag aanvragen bij langdurige arbeidsongeschiktheid
Werkgevers kunnen sinds kort met een digitaal formulier ontslag aanvragen voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Dit verplichte formulier is te vinden op de website van het UWV.lees verder>

Woning onder water? Rente op restschuld is nog aftrekbaar
De woningmarkt trekt aan en is volop in beweging. Heeft u in hoogtijdagen uw woning gekocht dan kunt u desondanks met een restschuld blijven zitten bij verkoop van uw woning. Weet dan dat u de rente op die restschuld gedurende 15 jaar in aftrek kunt brengen. Voorwaarde is wel dat de restschuld voor 1 januari 2018 is ontstaan.lees verder>

sitemap