Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » duidelijk&boon » algemene disclaimer&boon »

algemene disclaimer &boon

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Boon Accountants Belastingadviseurs B.V. en Boon Registeraccountants B.V. (hierna: "Boon") spannen zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Boon als portal fungeert volledig en juist is. De uitgever en redactie zijn niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Boon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina's of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina's omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Boon geeft geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

De Boon-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Boon liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Boon. Boon en de redactie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Boon en/of de redactie geven geen garantie noch aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. Boon en/of de redactie aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. Boon en de redactie vrijwaren zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Boon en Boon en/of de redactie geven geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Boon. Tevens zijn Boon en de redactie niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Boon die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet zijn Boon en/of de redactie in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Twitter Facebook


sitemap