Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » u&boon » Advieswijzer Wijziging minimumloon per 1 juli 2017. Wat betekent dit voor u?&boon »

Advieswijzer Wijziging minimumloon per 1 juli 2017. Wat betekent dit voor u? &boon

Per 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon flink omhoog en er worden nog meer wijzigingen verwacht. Wat dit allemaal voor u betekent, komt aan bod in deze advieswijzer.

Bedragen minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon bedragen op dit moment (vanaf 1 juli 2017):

Leeftijd  Staffeling  Per maand  Per week  Per dag 
22 jaar en ouder  100% € 1.565,40 € 361,25 € 72,25
21 jaar  85% € 1.330,60 € 307,05 € 61,41
20 jaar  70% € 1.095,80 € 252,90 € 50,58
19 jaar  55% € 860,95 € 198,70 € 39,74
18 jaar   47,5% € 743,55 € 171,60 € 34,32
17 jaar   39,5% € 618,35 € 142,70 € 28,54
16 jaar   34,5% € 540,05 € 124,65 € 24,93
15 jaar  30% € 469,60 € 108,40 € 21,68

De bedragen wijzigen altijd per 1 januari en per 1 juli.

Voor de berekening van het minimumloon per uur, wordt het minimumloon per week gedeeld door het aantal uur van een fulltime werkweek binnen de onderneming. Telt een fulltime werkweek bijvoorbeeld 38 uur dan moet het minimumloon per week gedeeld worden door 38. Zo bedraagt het minimumuurloon van een 18-jarige met een 38-urige werkweek per 1 juli  2017 € 4,52. Bedraagt de werkweek echter 36 uur, dan is het minimum uurloon € 4,77.

Let op! Er ligt een wetsvoorstel dat deze verschillen opheft. Het aantal uren wordt in dit wetsvoorstel vastgesteld op de gemiddelde werkweek in cao’s (momenteel 37,4 uur). Bij een dergelijke werkweek zou het minimum uurloon van een 18-jarige per 1 juli  2017 € 4,59 bedragen. Dit betekent een vooruitgang voor werknemers met een werkweek langer dan 37,4 uur, maar tegelijkertijd een achteruitgang voor werknemers met een werkweek korter dan 37,4 uur. Het wetsvoorstel moet nog bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Verhoging minimumjeugdloon 18-22 jarigen per 1 juli

Per 1 juli 2017 zijn uw 22-jarige werknemers die het wettelijk minimumloon verdienen in één keer 15% duurder geworden. Op deze datum is hun bruto minimumloon namelijk verhoogd met 15%. Maar ook uw werknemers van 18, 19, 20 en 21 jaar oud zijn op die datum respectievelijk 2%, 2,5%, 8,5% en 12,5% duurder geworden als gevolg van de verhoging van hun bruto minimumloon.

Om te voorkomen dat bedrijven jongeren te duur gaan vinden en niet meer aannemen, is er voor werkgevers een compensatieregeling, de subsidieregeling lage-inkomensvoordeel (LIV).

Per 1 juli 2019 staat nog een verdere verhoging gepland met 2,5% voor een 18-jarige, 5% voor een 19-jarige, 10% voor een 20-jarige en 15% voor een 21-jarige. Per saldo zal het minimumloon op 1 juli 2019 als volgt gestegen zijn:

Leeftijd  Verhoging 
18 jaar 4,5%
19 jaar 7,5%
20 jaar 18,5%
21 jaar 27,5%
22 jaar 15%

Let op! Als blijkt dat de verhogingen per 1 juli 2017 aanzienlijke negatieve effecten hebben gehad op de werkgelegenheid van jongeren, gaat de verdere verhoging per 1 juli 2019 mogelijk niet door.

De verhogingen gelden niet voor de leeftijdscategorie 15 tot en met 17 jaar.

Tip: In de wet is een mogelijkheid opgenomen om leerwerkplekken in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo van de verhoging van het minimumloon uit te sluiten. Hiervan is ook gebruik gemaakt.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een BBL gelden per 1 juli 2017 alternatieve staffels die zullen worden vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen bedragen:

Leeftijd  Staffeling BBL  Per maand  Per week  Per dag 
20 jaar 61,5% € 962,70 € 222,15 € 44,43
19 jaar 52,5% € 821,85 € 189,65 € 37,93
18 jaar 45,5% € 712,25 € 164,35 € 32,87

Wijziging minimumloon bij stukwerk per 1 januari 2018

De Wet minimumloon kent momenteel een norm om het minimumloon te bepalen van een werknemer die per stuk wordt beloond (stukloon). Omdat deze norm onvoldoende concreet, meetbaar en verifieerbaar is, wordt deze norm per 1 januari 2018 aangepast. Nu wordt nog de tijd, die redelijkerwijs met de verrichte arbeid gemoeid is, als arbeidsduur voor het minimumloon aangemerkt. In plaats daarvan wordt vanaf 1 januari 2018 de werkelijke tijd, die een werknemer heeft besteed, de norm. 

Een werkgever kan vanaf 1 januari 2018 nog steeds op basis van stukloon betalen, maar zal altijd minimaal het wettelijk minimumloon voor de daadwerkelijk gewerkte uren moeten betalen. U bent daarom straks ook bij betaling op basis van stukloon verplicht de gewerkte tijd vast te leggen en deze arbeidsduur op de loonstrook te vermelden.

Let op! Oorspronkelijk zou de norm per 1 juli 2017 al worden aangepast. Vanwege door de Tweede Kamer verzochte uitzonderingen op de nieuwe norm is de invoering echter uitgesteld naar 1 januari 2018.

De Tweede Kamer heeft namelijk verzocht om bepaalde specifieke werkzaamheden binnen een bedrijfstak uit te sluiten van de nieuwe norm. Voor deze gevallen zal dan niet de werkelijk bestede tijd bepalend moeten zijn maar, net als nu, de tijd die redelijkerwijs met de verrichte arbeid gemoeid is. Deze uitsluiting zal gaan gelden voor situaties waarin de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om zelf zijn werkzaamheden in te richten in combinatie met de omstandigheid dat de werkgever geen of moeilijk toezicht kan houden op de uitvoering van de werkzaamheden, zoals bij folder- en dagbladenbezorgers.

Meer minimumloon bij overwerk vanaf 1 januari 2018

Voor de betaling van het minimumloon bij meerwerk (overwerk) gelden op dit moment nog geen regels. Dat verandert per 1 januari 2018. Van meerwerk is sprake als een werknemer langer arbeid verricht dan de normale arbeidsduur (en bij parttimers langer arbeid verricht dan de overeengekomen arbeidsduur). Vanaf 1 januari 2018 wordt bij meer arbeid dan de normale arbeidsduur het minimumloon evenredig verhoogd. Eenzelfde verhoging zal gelden voor parttimers die langer arbeid verrichten dan hun overeengekomen arbeidsduur.

Onder normale arbeidsduur wordt nu al verstaan: de arbeidsduur die in vergelijkbare arbeidsverhoudingen in de regel geacht wordt een volledige dienstbetrekking te vormen. Het wetsvoorstel maximeert deze normale arbeidsduur straks op 40 uur per week. Dit betekent dat als de normale arbeidsduur 44 uur per week bedraagt, deze voor de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) gesteld wordt op 40 uur per week. Bedraagt de normale arbeidsduur echter 36 uur per week, dan blijft deze ook 36 uur per week (en wordt dus niet voor de WMM verhoogd naar 40 uur per week).

Tip: Het blijft mogelijk meerwerk te compenseren met betaalde vrije tijd, mits dit is opgenomen in de cao. Deze compensatie in betaalde vrije tijd dient tevoren schriftelijk afgesproken te zijn tussen werkgever en werknemer en plaats te vinden vóór 1 juli van het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin het meerwerk is verricht. Deze nadere voorwaarden gelden niet als voor het totaal aan verrichten arbeidsuren (dus inclusief het meerwerk) ten minste het minimumloon wordt betaald.

Cao-partijen krijgen tot 1 januari 2019 de tijd om de cao aan te passen aan de gewijzigde regels. Compensatie van meerwerk in betaalde vrije tijd kan daarom tot 1 januari 2019 ook plaatsvinden als deze mogelijkheid nog niet is opgenomen in de cao.

Tot slot

Het minimumjeugdloon is fors omhoog gegaan en wordt over twee jaar mogelijk nog verder verhoogd. Daarnaast staan er per 1 januari 2018 nog meer wijzigingen gepland. In deze advieswijzer hebben wij u hierover zoveel mogelijk geïnformeerd. Neem voor meer informatie contact met ons op.


Bron: SRA - Publicatiedatum: 21-06-2017

Twitter Facebook


'Winstwaarschuwing' voor mkb-ondernemers
De huidige groei van het midden- en kleinbedrijf (mkb) dreigt stil te vallen door toenemende krapte op de arbeidsmarkt en achterblijvende productiviteit. Volgens het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering is een 'winstwaarschuwing' dan ook op zijn plaats.lees verder>

Nederland loopt voorop in Europa met digitalisering van de zorg
Nederlandse zorgorganisaties lopen in Europa voorop met het gebruik van het elektronische patiëntendossier (EPD). Dat blijkt uit onderzoek naar zorg-ICT door HIMSS Europa, een ICT-organisatie voor not-for-profit zorg. Door de hoge digitalisatiegraad van patiëntgegevens zien Nederlandse zorgorganisaties de eigen regie van patiënten zowel als een uitdaging (20%) als een prioriteit.lees verder>

WBSO 2018: wees op tijd met uw aanvraag
Wilt en kunt u vanaf 1 januari 2018 gebruikmaken van de WBSO, dien dan uw online-aanvraag uiterlijk 30 november aanstaande in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). lees verder>

Onbelaste bonus voor de dga
Als dga bent u voor de fiscus gewoon een werknemer. Met alle bijbehorende voordelen, zoals de werkkostenregeling. Hoe kunt u daar nu van profiteren?lees verder>

Logistiek Nederland verwacht zeer sterke groei in 2018
Logistieke ondernemers zijn erg positief over het komende jaar, ondanks aanhoudende prijsdruk. Ze gaan voor 2018 uit van een bovengemiddelde groei van zowel de omzet met 14 procent als de winst met 14,6%. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.lees verder>

Lagere WOZ-waarde bij investering huurder?
Bij de bepaling van de WOZ-waarde van een pand moet rekening worden gehouden met eventueel door de huurder gepleegde investeringen in het pand. Dit kan onder meer betekenen dat voor de waardebepaling niet kan worden uitgegaan van de afgesproken huur.lees verder>

Mkb wil in 2018 meer investeren in groei
Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf ziet 2018, economisch gezien, rooskleurig in. De verwachting is dat de omzet en de winst volgend jaar verder zullen aantrekken. lees verder>

Kleine spaarder profiteert van realistischere vermogensrendementsheffing
Het nieuwe kabinet wil box 3 op twee punten aanpassen. Ten eerste wordt met ingang van 1 januari 2018 het heffingsvrije vermogen verhoogd van € 25.000 naar € 30.000. Ten tweede wil het kabinet sneller aansluiten bij het (gemiddelde) werkelijke rendement. De forfaitaire rendementspercentages gaan daarom per 2018 verder omlaag.lees verder>

Alimentatie omhoog per 1 januari 2018
Betaalt u alimentatie? Dan moet u wellicht rekening houden met een verhoging. Jaarlijks worden de alimentatiebedragen namelijk aangepast. Per 1 januari 2018 gaan bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties met 1,5% omhoog.lees verder>

430.000 nieuwe personenauto’s in 2018
De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland zal volgens BOVAG en RAI Vereniging in 2018 licht stijgen naar 430.000 stuks. lees verder>

Brexit: fiscale gevolgen voor de transportsector
De Britten hebben besloten de EU te verlaten. Dit gaat ook grote gevolgen hebben voor Europa, waaronder de transportsector. Fiscale gevolgen zijn hier onderdeel van.lees verder>

Lagere WOZ-waarde door asbest
Er zijn nogal wat boerderijen en/of boerenbedrijven waarbij tijdens de bouw gebruik is gemaakt van asbest. Omdat asbest schadelijk is voor de gezondheid, betekent dit automatisch een lagere WOZ-waarde. Hoeveel scheelt dat nou en waar hangt dat vanaf?lees verder>

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog
De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. De levensverwachting is namelijk minder snel gestegen dan de afgelopen jaren. Hierdoor blijft de AOW-gerechtigde leeftijd, net als in 2022, in 2023 staan op 67 jaar en drie maanden.lees verder>

Nieuw kabinet pakt Hillen-aftrek eigen woning aan
Het nieuwe kabinet wil af van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, ook wel de Hillen-aftrek genoemd. De geleidelijke afschaffing van deze aftrekpost voor de eigen woning was al aangekondigd in het Regeerakkoord. Het nieuwe kabinet zet er de vaart achter, want op vrijdag 3 november 2017 is hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Beoogde inwerkingtreding van de maatregel is 1 januari 2019.lees verder>

Eindejaarstips Top 10
Vóór 1 januari 2018 kunt u wellicht nog een aantal stappen zetten om het jaar 2017 slim af te sluiten. Hieronder vindt u 10 praktische tips voor onder meer de (mkb)-ondernemer, dga en werkgever.lees verder>

Donkere wolk hangt boven fiscale eenheid
Het kabinet heeft spoedreparatiemaatregelen aangekondigd voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. lees verder>

Wanneer betaalt u forensenbelasting?
Als u een vakantiewoning bezit, heeft u kans dat u forensenbelasting moet betalen. Of dat het geval is, hangt onder meer af van het aantal dagen dat u de vakantiewoning zelf kunt gebruiken.lees verder>

Werkt u met all-in arrangementen?
Heeft u een hotel en bedient u ook de zakelijke markt met voorzieningen als congressen, vergaderzalen, personeelsfeesten, seminars en bijeenkomsten. Met arrangementen en speciale acties kunt u de aantrekkingskracht van uw locatie verder bevorderen. lees verder>

Cultuurgrondvrijstelling voor grasland?
Als agrariër kunt u voor de WOZ-waardering voor grasvelden de cultuurgrondvrijstelling krijgen. Aan welke eisen moet u voldoen en hoe berekent u deze vrijstelling?lees verder>

Top zeven nieuwe plannen arbeidsmarkt
Het nieuwe kabinet wil veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke zijn deze? Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.lees verder>

'Nieuwe 'aftapwet' beperkt het medisch beroepsgeheim'
Afgelopen zomer heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet regelt bredere bevoegdheden voor de Nederlandse inlichtingendiensten. De wet heeft ook betrekking op de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten, bijvoorbeeld via telefoon, internet en e-mail. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) maakt zich daar ernstige zorgen over.lees verder>

Afkoop pensioen in eigen beheer zonder uitbetaling
Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, dan is deze afkoop belast. Wel profiteert u van een belastingkorting. Hoe hoog die is, hangt af van het afkoopmoment. lees verder>

Extra verplichting opdrachtgever door uitbreiding minimumloon
Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, gaat vanaf 1 januari 2018 ook gelden voor elke overeenkomst tegen beloning. Wat dit voor u als opdrachtgever betekent, leest u hieronderlees verder>

CBS: Forse groei autokilometers
Nederlandse personenauto’s reden 118,5 miljard kilometer in 2016. Dat is 2,2 procent meer dan in 2015. Het is de grootste groei in deze eeuw. Vooral auto’s van bedrijven legden meer kilometers af, maar ook particulieren reden meer dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de verkeersprestaties.lees verder>

Afkoop pensioen in eigen beheer met uitgestelde betaling
Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, dan is deze afkoop belast. Wel profiteert u van een belastingkorting. Met de bv kunt u afspreken dat u de afkoopsom niet direct bij afkoop ontvangt, maar op een later moment. Deze uitgestelde betaling betekent echter niet dat uw bv ook pas later de loonheffing over de afkoop moet inhouden en afdragen. Bepalend is namelijk het afkoopmoment en niet het uitbetalingsmoment.lees verder>

Wat is de afschrijvingsduur van zonnepanelen?
Zonnepanelen bestaan pas relatief kort. Voor u als ondernemer is bij een investering in zonnepanelen van belang wat eigenlijk de afschrijvingstermijn is. En wat betekent dit voor uw herinvesteringsreserve?lees verder>

Detacheringsrichtlijn: speciale regeling voor transportsector
Onlangs hebben de Europese ministers van Sociale Zaken een akkoord bereikt over de herziening van de Detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn regelt dat 'gedetacheerde' werknemers uit een ander EU-land dezelfde beloning krijgen voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland.lees verder>

Wat mag gemeente met uw reclamebelasting?
De gemeente mag op openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg reclamebelasting heffen. Maar moet de opbrengst van reclamebelasting ook toekomen aan de ondernemers die deze hebben opgehoest?lees verder>

Btw-correctie vanaf 2018 alleen nog digitaal
Verzorgt u zelf de btw-aangifte en heeft u een correctie hierop, oftewel een suppletie? Vanaf 1 januari 2018 kunt u een suppletie alleen nog maar digitaal doorgeven aan de Belastingdienst.lees verder>

Meer hypotheekruimte voor tweeverdieners
Tweeverdieners kunnen vanaf 2018 meer geld lenen voor de aankoop van een huis. Dan telt het tweede salaris niet voor 60%, maar voor 70% mee.lees verder>

Nieuw kabinet: verhoging tarief box 2
Het nieuwe kabinet wil het tarief in box 2 verhogen. Keert de bv een dividend aan u uit, dan betaalt u daar vanaf 2020 meer belasting over. Aan de andere kant is uw bv straks minder belasting verschuldigd over de winst. Het kabinet heeft namelijk ook een stapsgewijze tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting aangekondigd.lees verder>

Houd geldigheid Eurovergunning in de gaten!
Transportbedrijven die zich in Nederland bezig houden met goederenvervoer over de weg, moeten over een Eurovergunning beschikken. De vergunning is vijf jaar geldig en moet dan worden verlengd.lees verder>

Wat betaalt u aan leges bij zelfbouw?
Voor een omgevingsvergunning betaalt u legeskosten. Die worden gebaseerd op de kosten van het te bouwen pand. Standaard wordt daarvoor aangesloten bij de aanneemsom, maar wat nu als er sprake is van gehele of gedeeltelijke zelfbouw?lees verder>

Minimumloon iets omhoog per 1 januari 2018
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2018 zijn bekend. Deze bedragen worden halfjaarlijks aangepast. Er is een lichte stijging ten opzichte van 1 juli 2017.lees verder>

Alsnog compensatie voor vrouwelijke zelfstandige met kind
Bent u zelfstandige en tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen, dan heeft u recht op een compensatie van ongeveer € 5.600. Naar schatting komen 20.000 vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking voor de compensatieregeling.lees verder>

Extra aftrek voor milieuvriendelijke tractor
Als u investeert in een milieuvriendelijke tractor, kunt u in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en / of de Vamil. Wat is dat en wat levert het op?lees verder>

Nieuw kabinet verhoogt vrijwilligersvergoeding
Het nieuwe kabinet wil de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding verhogen van € 1.500 naar € 1.700. Dat staat in het regeerakkoord. Het is de bedoeling dat deze verhoging ingaat per 1 januari 2019.lees verder>

Nieuw kabinet draait schijfverlenging VPB terug
Het nieuwe kabinet zet in het regeerakkoord alvast een streep door de al definitieve schijfverlenging van de komende jaren in de vennootschapsbelasting. Daarvoor in de plaats komt een tariefsverlaging. Pikant detail is dat deze stapsgewijze verlaging pas in 2019 start, terwijl de schijfverlenging zou ingaan per 2018.lees verder>

Bijna helft geloste containers Rotterdam van containerreus
Ruim 900 containerschepen van de grootste twee soorten deden in 2016 de Rotterdamse haven aan om containers te lossen. Dat zijn er 2,5 keer zoveel als in 2011.lees verder>

Bouwend Nederland Regeerakkoord Rutte III goede basis voor de toekomst bouw en infrasector
lees verder>

Transitievergoeding bij ontslag per 2018 omhoog
Het maximale bedrag dat u verschuldigd bent wanneer u een werknemer na twee jaar ontslaat, gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 77.000 naar € 79.000. Ook heeft het nieuwe kabinet aangekondigd deze transitievergoeding op verschillende punten te willen veranderen.lees verder>

Wet DBA gaat op de schop!
Het nieuwe kabinet wil af van de Wet DBA. Deze in 2016 ingevoerde wet ter vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor teveel onzekerheid en onrust onder zzp'ers en hun opdrachtgevers. In plaats daarvan komt er een nieuwe wet die opdrachtgevers en echte zzp'ers de zekerheid geeft dat geen sprake is van een dienstbetrekking. In de tussentijd blijft de handhaving van de Wet DBA opgeschort.lees verder>

Vof of maatschap fiscaal interessant tussen medici en hun partner?
Als echtgenoten of partners met elkaar een maatschap of vof aangaan, zijn zij beiden fiscaal ondernemer. Bij medici heeft één van beiden meestal geen recht op ondernemersfaciliteiten omdat een van de twee veelal niet-medische activiteiten verricht.lees verder>

Top 5 belangrijkste wijzigingen regeerakkoord
De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben gisteren hun plannen gepresenteerd voor de komende kabinetsperiode. lees verder>

Extra administratie bij verlenging WW-uitkering
Sinds kort kunnen partijen bij het afsluiten van hun cao kiezen voor een verlenging van de uitkering bij werkloosheid. Deze keuze betekent wel extra administratieve werkzaamheden voor de werkgever.lees verder>

Heeft u de administratie van uw horecazaak op orde?
Als horecaondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Aan de hand hiervan moet de fiscus duidelijkheid krijgen over uw financiële verplichtingen. Bij een aantal van u schiet dat er nog wel eens bij in, bijvoorbeeld vanwege drukke werkzaamheden. Bij tekortkomingen in uw administratie kan de inspecteur u echter een informatiebeschikking opleggen.lees verder>

Oprenting oudedagsverplichting dga. Hoe werkt dat?
Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting, dan moet deze verplichting jaarlijks met een marktrente worden opgerent. Hoe die oprenting nu precies werkt, heeft de Belastingdienst onlangs verduidelijkt.lees verder>

Meld onjuistheden in Handelsregister!
De Kamer van Koophandel (KvK) roept gebruikers van het Handelsregister op om eventuele onjuistheden in het register door te geven. Ook gaat de KvK met data-analyses op risico-adressen de kwaliteit van het Handelsregister verbeteren.lees verder>

Nieuwe plannen aankomend kabinet: een update
Op donderdag 5 oktober zijn er opnieuw maatregelen uitgelekt, zoals een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief en een lastenverlichting voor de 'kleine' werkgever.lees verder>

Accepteert de fiscus de taxatie van uw auto niet?
Als een auto ter bepaling van de verschuldigde BPM getaxeerd moet worden, kan de fiscus eisen dat u deze voor hertaxatie aanbiedt. Kunt u deze hertaxatie weigeren als u bijvoorbeeld van mening bent dat de waarde die u heeft vastgesteld de juiste is?lees verder>

sitemap