Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » u&boon » Advieswijzer Wijziging minimumloon per 1 juli 2017. Wat betekent dit voor u?&boon »

Advieswijzer Wijziging minimumloon per 1 juli 2017. Wat betekent dit voor u? &boon

Per 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon flink omhoog en er worden nog meer wijzigingen verwacht. Wat dit allemaal voor u betekent, komt aan bod in deze advieswijzer.

Bedragen minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon bedragen op dit moment (vanaf 1 juli 2017):

Leeftijd  Staffeling  Per maand  Per week  Per dag 
22 jaar en ouder  100% € 1.565,40 € 361,25 € 72,25
21 jaar  85% € 1.330,60 € 307,05 € 61,41
20 jaar  70% € 1.095,80 € 252,90 € 50,58
19 jaar  55% € 860,95 € 198,70 € 39,74
18 jaar   47,5% € 743,55 € 171,60 € 34,32
17 jaar   39,5% € 618,35 € 142,70 € 28,54
16 jaar   34,5% € 540,05 € 124,65 € 24,93
15 jaar  30% € 469,60 € 108,40 € 21,68

De bedragen wijzigen altijd per 1 januari en per 1 juli.

Voor de berekening van het minimumloon per uur, wordt het minimumloon per week gedeeld door het aantal uur van een fulltime werkweek binnen de onderneming. Telt een fulltime werkweek bijvoorbeeld 38 uur dan moet het minimumloon per week gedeeld worden door 38. Zo bedraagt het minimumuurloon van een 18-jarige met een 38-urige werkweek per 1 juli  2017 € 4,52. Bedraagt de werkweek echter 36 uur, dan is het minimum uurloon € 4,77.

Let op! Er ligt een wetsvoorstel dat deze verschillen opheft. Het aantal uren wordt in dit wetsvoorstel vastgesteld op de gemiddelde werkweek in cao’s (momenteel 37,4 uur). Bij een dergelijke werkweek zou het minimum uurloon van een 18-jarige per 1 juli  2017 € 4,59 bedragen. Dit betekent een vooruitgang voor werknemers met een werkweek langer dan 37,4 uur, maar tegelijkertijd een achteruitgang voor werknemers met een werkweek korter dan 37,4 uur. Het wetsvoorstel moet nog bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Verhoging minimumjeugdloon 18-22 jarigen per 1 juli

Per 1 juli 2017 zijn uw 22-jarige werknemers die het wettelijk minimumloon verdienen in één keer 15% duurder geworden. Op deze datum is hun bruto minimumloon namelijk verhoogd met 15%. Maar ook uw werknemers van 18, 19, 20 en 21 jaar oud zijn op die datum respectievelijk 2%, 2,5%, 8,5% en 12,5% duurder geworden als gevolg van de verhoging van hun bruto minimumloon.

Om te voorkomen dat bedrijven jongeren te duur gaan vinden en niet meer aannemen, is er voor werkgevers een compensatieregeling, de subsidieregeling lage-inkomensvoordeel (LIV).

Per 1 juli 2019 staat nog een verdere verhoging gepland met 2,5% voor een 18-jarige, 5% voor een 19-jarige, 10% voor een 20-jarige en 15% voor een 21-jarige. Per saldo zal het minimumloon op 1 juli 2019 als volgt gestegen zijn:

Leeftijd  Verhoging 
18 jaar 4,5%
19 jaar 7,5%
20 jaar 18,5%
21 jaar 27,5%
22 jaar 15%

Let op! Als blijkt dat de verhogingen per 1 juli 2017 aanzienlijke negatieve effecten hebben gehad op de werkgelegenheid van jongeren, gaat de verdere verhoging per 1 juli 2019 mogelijk niet door.

De verhogingen gelden niet voor de leeftijdscategorie 15 tot en met 17 jaar.

Tip: In de wet is een mogelijkheid opgenomen om leerwerkplekken in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo van de verhoging van het minimumloon uit te sluiten. Hiervan is ook gebruik gemaakt.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een BBL gelden per 1 juli 2017 alternatieve staffels die zullen worden vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen bedragen:

Leeftijd  Staffeling BBL  Per maand  Per week  Per dag 
20 jaar 61,5% € 962,70 € 222,15 € 44,43
19 jaar 52,5% € 821,85 € 189,65 € 37,93
18 jaar 45,5% € 712,25 € 164,35 € 32,87

Wijziging minimumloon bij stukwerk per 1 januari 2018

De Wet minimumloon kent momenteel een norm om het minimumloon te bepalen van een werknemer die per stuk wordt beloond (stukloon). Omdat deze norm onvoldoende concreet, meetbaar en verifieerbaar is, wordt deze norm per 1 januari 2018 aangepast. Nu wordt nog de tijd, die redelijkerwijs met de verrichte arbeid gemoeid is, als arbeidsduur voor het minimumloon aangemerkt. In plaats daarvan wordt vanaf 1 januari 2018 de werkelijke tijd, die een werknemer heeft besteed, de norm. 

Een werkgever kan vanaf 1 januari 2018 nog steeds op basis van stukloon betalen, maar zal altijd minimaal het wettelijk minimumloon voor de daadwerkelijk gewerkte uren moeten betalen. U bent daarom straks ook bij betaling op basis van stukloon verplicht de gewerkte tijd vast te leggen en deze arbeidsduur op de loonstrook te vermelden.

Let op! Oorspronkelijk zou de norm per 1 juli 2017 al worden aangepast. Vanwege door de Tweede Kamer verzochte uitzonderingen op de nieuwe norm is de invoering echter uitgesteld naar 1 januari 2018.

De Tweede Kamer heeft namelijk verzocht om bepaalde specifieke werkzaamheden binnen een bedrijfstak uit te sluiten van de nieuwe norm. Voor deze gevallen zal dan niet de werkelijk bestede tijd bepalend moeten zijn maar, net als nu, de tijd die redelijkerwijs met de verrichte arbeid gemoeid is. Deze uitsluiting zal gaan gelden voor situaties waarin de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om zelf zijn werkzaamheden in te richten in combinatie met de omstandigheid dat de werkgever geen of moeilijk toezicht kan houden op de uitvoering van de werkzaamheden, zoals bij folder- en dagbladenbezorgers.

Meer minimumloon bij overwerk vanaf 1 januari 2018

Voor de betaling van het minimumloon bij meerwerk (overwerk) gelden op dit moment nog geen regels. Dat verandert per 1 januari 2018. Van meerwerk is sprake als een werknemer langer arbeid verricht dan de normale arbeidsduur (en bij parttimers langer arbeid verricht dan de overeengekomen arbeidsduur). Vanaf 1 januari 2018 wordt bij meer arbeid dan de normale arbeidsduur het minimumloon evenredig verhoogd. Eenzelfde verhoging zal gelden voor parttimers die langer arbeid verrichten dan hun overeengekomen arbeidsduur.

Onder normale arbeidsduur wordt nu al verstaan: de arbeidsduur die in vergelijkbare arbeidsverhoudingen in de regel geacht wordt een volledige dienstbetrekking te vormen. Het wetsvoorstel maximeert deze normale arbeidsduur straks op 40 uur per week. Dit betekent dat als de normale arbeidsduur 44 uur per week bedraagt, deze voor de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) gesteld wordt op 40 uur per week. Bedraagt de normale arbeidsduur echter 36 uur per week, dan blijft deze ook 36 uur per week (en wordt dus niet voor de WMM verhoogd naar 40 uur per week).

Tip: Het blijft mogelijk meerwerk te compenseren met betaalde vrije tijd, mits dit is opgenomen in de cao. Deze compensatie in betaalde vrije tijd dient tevoren schriftelijk afgesproken te zijn tussen werkgever en werknemer en plaats te vinden vóór 1 juli van het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin het meerwerk is verricht. Deze nadere voorwaarden gelden niet als voor het totaal aan verrichten arbeidsuren (dus inclusief het meerwerk) ten minste het minimumloon wordt betaald.

Cao-partijen krijgen tot 1 januari 2019 de tijd om de cao aan te passen aan de gewijzigde regels. Compensatie van meerwerk in betaalde vrije tijd kan daarom tot 1 januari 2019 ook plaatsvinden als deze mogelijkheid nog niet is opgenomen in de cao.

Tot slot

Het minimumjeugdloon is fors omhoog gegaan en wordt over twee jaar mogelijk nog verder verhoogd. Daarnaast staan er per 1 januari 2018 nog meer wijzigingen gepland. In deze advieswijzer hebben wij u hierover zoveel mogelijk geïnformeerd. Neem voor meer informatie contact met ons op.


Bron: SRA - Publicatiedatum: 21-06-2017

Twitter Facebook


Recht op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget in 2019?
De huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget kennen een vermogenstoets. Of er recht bestaat op een dergelijke toeslag, is daarmee niet alleen afhankelijk van het inkomen maar ook van het vermogen van de toeslaggerechtigde, de eventuele toeslagpartner en de eventuele minderjarige kinderen waarover gezag wordt uitgeoefend. Bij de huurtoeslag telt tevens het vermogen van een medebewoner mee.lees verder>

Wijziging aangiftetijdvak nu doorgeven!
Als u voor de loonheffingen van aangiftetijdvak wilt veranderen, moet u dat nu doen. Wacht u tot na 14 december, dan bent u te laat en moet u minstens een jaar wachten.lees verder>

Nieuwe regels compensatie overuren
Verdient uw werknemer het minimumloon? Dan mag u met deze werknemer vanaf 1 januari 2019 alleen nog afspraken over compensatie van overuren in tijd maken als dat in de cao is vastgelegd. Voor uitzendkrachten geldt dan de cao van de inlener. lees verder>

Brexit-voucher? Vraag hem aan!
Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Dan is er de Brexit-voucher die u helpt zich hierop voor te bereiden. Vraag hem aan!lees verder>

Maximale transitievergoeding hoger in 2019
Per 1 januari 2019 bedraagt de maximale transitievergoeding € 81.000, een stijging van € 2000 ten opzichte van dit jaar. Een werknemer kan alleen meer ontvangen als zijn jaarsalaris hoger is dan € 81.000.lees verder>

Waar is uw bedrijf voor de btw gevestigd?
Voor de omzetbelasting is het van belang dat een ondernemer in Nederland gevestigd is of hier een vaste inrichting heeft. Maar wanneer is een onderneming hier gevestigd? Welke factoren spelen een rol?lees verder>

Forse herziening ontslagrecht
Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een transitievergoeding bij ontslag worden herzien.lees verder>

Aanvraag WBSO uiterlijk 30 november
Als u in aanmerking wilt komen voor afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingskosten per 1 januari 2019, moet u dat uiterlijk 30 november aanvragen. Zelfstandig ondernemers moeten dit vóór 1 januari 2019 doen. De tarieven voor 2019 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2018. In 2020 wordt het budget verhoogd.lees verder>

Top 10 Eindejaartips 2018
Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2019 gaan gelden? Tien praktische tips. lees verder>

Meer tijd voor verplicht formulier afkoop dga-pensioen
Het opbouwen van een pensioen voor de dga in eigen beheer (PEB) is niet meer mogelijk. Reeds bij de eigen bv opgebouwd pensioen kan worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. lees verder>

Minimumloon ietsje omhoog in 2019
Het minimumloon stijgt per 1 januari 2019 met 1,34%. Daarmee komt het minimumloon per maand uit op € 1.615,80. Het minimumloon geldt voor werknemers van 22 jaar en ouder.lees verder>

Brexit: bereid u voor!
Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers en niet alleen voor degenen die direct zakendoen in het VK. Wat gaat er veranderen en wat kunt u nu al doen?lees verder>

Kilometerheffing vervangt Eurovignet
EU-landen die trucks en bestelauto’s willen laten betalen voor gebruik van de infrastructuur, kunnen dat vanaf 2023 alleen doen met een kilometerheffing. Dat voorstel is 25 oktober 2018 aangenomen door het Europees Parlement. Het Eurovignet, dat Nederland ook nog altijd heeft, gaat daardoor verdwijnen. Kilometerheffing mag namelijk alleen nog op afstand en niet langer op tijd gebaseerd zijn.lees verder>

Gemeente onduidelijk? Streep door naheffing
Gemeenten hebben de mogelijkheid tot het heffen van parkeerbelasting. Voor de automobilist moet het dan wel duidelijk zijn dat hij parkeerbelasting verschuldigd is en in welke straten of gebieden. Zo niet, dan komt een eventuele naheffing van deze belasting te vervallen. lees verder>

Goochelen met leningen komt dga duur te staan
Het kabinet wil het lenen bij de eigen bv sterk beperken en gaat daartoe in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel indienen. Dat betekent niet dat een dga nu nog onbeperkt zijn gang kan gaan. Het gegoochel met leningen kwam een dga onlangs flink duur te staan.lees verder>

Zzp'er toch ondernemer
Als ondernemer geniet u tal van fiscale voordelen. Maar wanneer bent u als zzp’er fiscaal gezien ondernemer?lees verder>

Telt parkeerterrein mee voor WOZ-waarde?
Huurt u een hotel of andere locatie en hoort bij het bedrijfspand een parkeerterrein dat ook door derden wordt gebruikt? Dan hoeft u onder bepaalde omstandigheden geen onroerendezaakbelasting (OZB) over dat parkeerterrein te betalen. Dit volgt uit een eerdere uitspraak van rechtbank Noord-Nederland.lees verder>

Geen aanpassing BPM in 2019
De introductie van een nieuwe meetmethode ten aanzien van de CO2-uitstoot van auto's leidt nog niet tot een hogere BPM. Dit heeft staatssecretaris Snel in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.lees verder>

Verbod privégebruik bestelauto? Op schrift!
Voor een bestelauto kan uw personeel de bekende bijtelling voorkomen door privégebruik te verbieden. U moet dan wel voldoen aan de overige voorwaarden, denk bijvoorbeeld aan schriftelijke vastlegging, anders bent u alsnog de klos.lees verder>

Zijn uw liquiditeiten voldoende bedrijfsgebonden?
Welk deel van de liquide middelen behoort toe aan de zaak en welk deel is privé? Dat is belangrijk voor de vraag of er meer liquiditeiten op de bankrekening staan dan voor de onderneming noodzakelijk is. Want dat deel – ‘duurzaam overtollige liquide middelen’ – dient u in box 3 aan te geven.lees verder>

Top 5 aftrekposten voor startende ondernemer
Startende ondernemers hebben vaak geen idee welke aftrekposten er allemaal voor ze zijn, zo blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Daardoor laten ze veel geld liggen. Daarom de vijf belangrijkste aftrekposten voor u op een rij.lees verder>

30%-regeling? Arbeidsovereenkomst bepalend
Werkgevers die uit het buitenland afkomstige werknemers in dienst nemen met een specifieke deskundigheid, kunnen gebruikmaken van de zogenaamde 30%-regeling. Voor de toepassing van deze regeling gelden voorwaarden.lees verder>

Is er wel of geen dienstbetrekking?
Voor de rechter lag de vraag of er wel of niet sprake was van een dienstbetrekking van een zorgverleenster. De inspecteur vond van wel, de zorgverleenster van niet. Het gerechtshof Amsterdam gaf eerder de zorgverleenster gelijk. lees verder>

Zijn uw kosten wel zakelijk?
Als ondernemer zijn uw zakelijke kosten aftrekbaar van de winst. Maar wat nu als de inspecteur die zakelijkheid bestrijdt? Welke bewijslast heeft u dan?lees verder>

Spoedreparatiewet fiscale eenheid vanaf 2018
De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018 en niet zoals eerder was vermeld per 25 oktober 2017. Een deel van de middelen die vrijkomt door het handhaven van de dividendbelasting wordt hiervoor besteed. Deze plannen moeten nog wel worden goedgekeurd.lees verder>

Zeer luxe woning toch ondernemingsvermogen
Als een woning zowel zakelijk als privé gebruikt wordt, bent u in beginsel vrij de woning tot het privévermogen te rekenen of tot het ondernemingsvermogen. Maar geldt dat ook als het een zeer luxe woning betreft, of overheersen dan privémotieven?lees verder>

Afschrijven bedrijfsgebouw, wat valt hieronder?
Op bedrijfsgebouwen mag tegenwoordig nog maar beperkt worden afgeschreven. Daarom is van belang wat er allemaal tot een gebouw behoort. In recente rechtszaken ging het met name om agrarische bijgebouwen zoals mestsilo's, een strooiselhok, een kuilvoeropslag, een mestplaat en erfverharding.lees verder>

WKR: houd dit jaar geen vrije ruimte over!
Iedere werkgever kan de werkkostenregeling toepassen op vergoedingen en verstrekkingen, zoals een kerstpakket, aan het personeel. U beschikt daartoe over een vrije ruimte van 1,2% van de loonsom. De meeste werkgevers maken die echter niet helemaal op.lees verder>

Optimaliseer uw investeringsaftrek
Als u als ondernemer dit jaar niet meer dan € 314.673 investeert, heeft u in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Met name in de laatste maanden van het jaar is het van belang na te denken hoe u deze aftrek kunt optimaliseren.lees verder>

Dividendtaks blijft, bedrag wel naar ondernemers
De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van andere maatregelen getroffen om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. lees verder>

Bouwterrein of niet?
Bij de levering van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Die bedraagt 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. Maar in bepaalde gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde samenloopvrijstelling.lees verder>

Check waardering onroerend goed bij gebruik taxatiewijzer
Bij het vaststellen van de WOZ-waarde van onroerende zaken maken gemeenten voor bedrijfsmatig onroerend goed onder andere gebruik van taxatiewijzers. Het is verstandig de waardering bij het gebruik van deze taxatiewijzers kritisch te beoordelen.lees verder>

Major changes to Dutch income tax
Major changes in Dutch income tax procedures are heading our way. Firstly, the box 1 income tax rates for incomes above €20,142 will be reduced as of 1st January 2019. In 2021 two tax brackets will disappear, meaning only two will remain.lees verder>

Op kenteken zetten bepalend voor BPM
Als u een auto uit het buitenland invoert, moet u BPM betalen. Daarbij is van belang op welk moment wordt bepaald of een auto nieuw of gebruikt is. Voor gebruikte auto's hoeft namelijk maar een deel van de BPM te worden betaald.lees verder>

Pensioenverplichting in bv, hoeveel reserve is toegestaan?
Onder bepaalde voorwaarden kan bij overlijden een aanmerkelijk belang in een bv geruisloos naar de erfgenamen worden doorgeschoven. Welke regels gelden er voor de waardering van een eventueel in de bv aanwezig pensioen?lees verder>

Scholingsaftrek voorlopig gehandhaafd
Het plan om de aftrek voor scholingsuitgaven per 1 januari 2019 te schrappen, is voorlopig van de baan.lees verder>

Laag btw-tarief op elektronische boeken in aantocht
Boeken zijn belast tegen het lage btw-tarief van 6%. Dat geldt niet voor digitale media, zoals elektronische boeken en digitale tijdschriften. Hiervoor geldt het normale tarief van 21%. De EU heeft besloten dat lidstaten ook op bijvoorbeeld elektronische boeken het lage btw-tarief mogen toepassen.lees verder>

Ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur
Als de arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd, op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, dan is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De Hoge Raad heeft nu in een recent arrest geoordeeld dat in sommige gevallen ook een transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst niet helemaal, maar gedeeltelijk wordt beëindigd.lees verder>

Is verhuur van woningdeel belast?
Particulieren verhuren in toenemende mate kamers of een deel van hun woning, bijvoorbeeld via Airbnb, aan toeristen. Zijn de verhuurinkomsten hiervan belast? De staatssecretaris vindt van wel, de rechter van niet.lees verder>

Vergoeding buitenlandse zakenreis omhoog
De onbelaste vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van werknemers zijn per 1 oktober 2018 verhoogd. De maximumbedragen verschillen per land, stad en regio en zijn te vinden in het Reisbesluit Buitenland. De vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen zijn ongewijzigd.lees verder>

Meer partnerverlof bij geboorte kind
Partners krijgen vanaf volgend jaar, 2019, bij de geboorte van een kind meer verlof. Het verlof, dat voor werknemers nu nog twee dagen bedraagt, wordt in 2019 verlengd naar één week. De kosten voor dit extra verlof komen voor rekening van de werkgever. De Tweede Kamer heeft hierover een akkoord bereikt.lees verder>

Wanneer zijn verhuiskosten zakelijk?
Als u als ondernemer verhuist, kunt u onder voorwaarden de kosten ervan ten laste van de winst brengen. Soortgelijke voorwaarden gelden ook als u uw personeel een belastingvrije vergoeding wilt geven vanwege een verhuizing. Wanneer zijn de verhuiskosten zakelijk?lees verder>

AVG: vraag toestemming voor gebruik foto's!
Gebruikt u foto’s van uw werknemers of klanten voor uw bedrijfssite of voor nieuwsbrieven? Dat moet u expliciet toestemming krijgen volgens de AVG. Aan welke voorwaarden moet die toestemming voldoen?lees verder>

Bedrijfsmatig vastgoed kopen via WhatsApp?
Steeds vaker worden zakelijke diensten en producten aangeboden via internet, sociale media en Whatsapp. Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld of het ook mogelijk is om zakelijk onroerend goed, zoals winkelpanden en bedrijfsgebouwen, via dergelijke kanalen te kopen. lees verder>

Verruiming btw-vrijstelling voor sportorganisaties
De zogenaamde sportvrijstelling in de btw ondergaat per 1 januari 2019 een tweetal wijzigingen, die beide voortvloeien uit Europese regelgeving of jurisprudentie. Het onderscheid tussen prestaties aan leden en niet-leden verdwijnt. Tevens verruimt de btw-vrijstelling voor diensten die nauw met de sport samenhangen. lees verder>

Looptijd 30-procentsregeling verkort met drie jaar
Werkgevers die bepaalde, uit het buitenland afkomstige, werknemers in dienst nemen, mogen vanaf volgend jaar nog maar gedurende maximaal vijf jaar gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dit is nu nog acht jaar.lees verder>

Large employers also covered for the burden of transition compensation
Large and small employers can be considered for compensation procedures relating to transition compensation for lengthy employee absenteeism. This was confirmed by Minister of Koolmees of the Employment and Social Affairs department in a response to questions from the Green-Left division in the Dutch Senate. The rule will apply as of April 1st, 2020.lees verder>

Tarieven WBSO ongewijzigd in 2019
De tarieven voor de WBSO blijven in 2019 ongewijzigd. Dit betekent 32 procent voor de eerste schijf, voor starters blijft het 40 procent. Het tarief van de tweede schijf bedraagt 14 procent. Dat heeft staatssecretaris Keijzer op Prinsjesdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. lees verder>

Maximum aftrek hypotheekrente snel omlaag
De hypotheekrente is volgend jaar, 2019, nog maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 49%. Dit is een half procentpunt minder dan het thans geldende tarief van 49,5%. De afbouw gaat vanaf 2020 een stuk sneller.lees verder>

Hoger belastingtarief bij grotere vermogens
In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. De wijzigingen voor volgend jaar zijn gering ten opzichte van dit jaar, maar pakken voor grotere vermogens negatief uit.lees verder>

sitemap