Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » u&boon » Special Lonen 2018 (update juni 2018) - Deel 2&boon »

Special Lonen 2018 (update juni 2018) - Deel 2 &boon

De gegevensverwerking uitbesteed?

Indien u de gegevensverwerking heeft uitbesteed aan een verwerker, dan dient u te beoordelen in hoeverre de overeenkomst voldoet aan de eisen die de AVG aan een overeenkomst met de verwerker stelt. Het is belangrijk om tijdig wijzigingen aan te brengen.

In de verwerkersovereenkomst dient onder andere het volgende aan bod te komen:

  1. Algemene beschrijving van de aard en het doel van de verwerking, soort persoonsgegevens en rechten en plichten van u;
  2. Instructies ten aanzien van de verwerking;
  3. Geheimhoudingsplicht voor werknemers in dienst van of werkzaam voor de verwerker;
  4. Beveiliging: passende technische en organisatorische maatregelen;
  5. Subverwerkers: niet zonder toestemming;
  6. Privacyrechten: recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit;
  7. Andere verplichtingen: melden datalekken, uitvoeren data protection impact assessment en dataminimalisatie;
  8. Gegevens verwijderen: niet langer bewaren dan noodzakelijk;
  9. Audits: medewerking verlenen.

Bewaartermijn
Uitgangspunt bij de AVG is dat gegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Een termijn wordt daarbij niet genoemd, aangezien dit per geval kan verschillen. Wel worden in andere wetten concrete bewaartermijnen genoemd.

Onder de AVG moet in ieder geval het volgende geregeld worden ten aanzien van de bewaartermijn:

Langere bewaartermijn
In een aantal situaties mogen, onder voorwaarden, gegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het oorspronkelijke doel van de verwerken. U kunt daarbij denken aan gegevens die onder andere van belang zijn voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, voor statistische doeleinden of voor het algemeen belang. 

Let op!
Na afloop van de verwerkingsdiensten verwijdert de verwerker de gegevens. Of bezorgt hij deze aan u terug als u dat wilt. Ook verwijdert hij kopieën. Dit is slechts anders als de verwerker wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren.

Tip:
Kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

7.     Arbeidsrecht en vaira

7.1     Wijzigingen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Per 2018 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) ten aanzien van het betalen van het minimumloon bij overwerk (meerwerk) en stukloon gewijzigd.

7.1.1   Minimumloon bij overwerk (meerwerk)

Vanaf 1 januari 2018 moet u ook gemiddeld minstens het minimumloon betalen voor overwerkuren. Verricht uw werknemer langer arbeid dan de normale arbeidsduur, dan hoort hij ook voor deze extra uren gemiddeld minstens het minimumloon te verdienen. Dat geldt ook als uw werknemer in deeltijd werkt en extra uren maakt.

Zijn er uitzonderingen?
Extra uren kunnen worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd als dit in de cao staat en deze compensatie schriftelijk is afgesproken met de werknemer. Om voldoende tijd te bieden aan sociale partners om deze mogelijkheid in de cao op te nemen, is tot 31 december 2018 schriftelijke overeenstemming met de werknemer voldoende. Deze uren moet de werknemer uiterlijk vóór 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar opnemen of moeten aan de werknemer worden uitbetaald. Als het dienstverband wordt beëindigd, moet u de uren die u nog niet heeft gecompenseerd, uitbetalen. Bij compensatie van extra uren in betaalde vrije tijd moet de werkgever bijhouden wanneer de extra uren zijn opgebouwd en wanneer ze zijn gecom­penseerd in betaalde vrije tijd. De manier waarop u dat doet, staat u vrij.

7.1.2   Minimumloon bij stukloon

Werknemers moeten voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als u hun stukloon betaalt. Dit moet uit uw administratie blijken. Het is dus van belang dat u ook het aantal uren registreert dat de werknemers aan het werk zijn. 

Uitzonderingen?
Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het mogelijk om af te wijken van de regels voor stukloon. Het gaat om werkzaamheden waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden op de werkzaamheden van een werknemer en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om zelf de werkzaamheden in te richten. Om voor deze werkzaamheden toch een beloning te bepalen, kan via de Stichting van de Arbeid een verzoek worden ingediend bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze specifieke werkzaamheden uit te zonderen. Indien de werkzaamheden worden aangewezen, kunt u op basis van die vastgestelde sectorale stukloonnorm betalen.

7.1.3   Minimumloon voor opdrachtnemers

Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, geldt vanaf 2018 ook voor opdrachtnemers die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst. Het gaat dan concreet om de zogenaamde resultaatgenieters, dat wil zeggen werknemers die inkomsten genieten in het kader van resultaat uit overige werkzaamheden. 

Let op!
Registreer het aantal uren dat een opdrachtnemer voor u werkt en de daarmee gemoeide beloning. 

Tip:
Check de overeenkomst met uw opdrachtnemers en pas indien nodig het contract aan. 

Uitzondering?
Het minimumloon geldt niet voor opdrachtnemers die werken in de zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf. 

7.2     Vakantietoeslag over overwerkloon vanaf 2018

In de WML was voorheen een uitzondering opgenomen dat overwerk niet tot het loonbegrip behoorde. Dat betekende dat over overwerk geen vakantietoeslag (ook wel: vakantiebijslag of vakantiegeld genoemd) verschuldigd was. Dit is per 2018 veranderd. 

Dit betekent dat hetgeen vanaf 1 januari 2018 als overwerk wordt uitbetaald, ook met 8% vakantietoeslag verhoogd dient te worden. 

Let op!
Er geldt geen uitzondering voor uren die in 2017 of eerder zijn gemaakt. Indien deze pas in 2018 worden uitbetaald, dient hierover ook 8% vakantietoeslag te worden berekend. 

Tip:
Mocht u geen vakantietoeslag over het overwerk vóór 1 januari 2018 willen betalen, dan moet u de werknemers deze uren op laten nemen (dit mag ook na 1 januari 2018). Mochten de werknemers deze uren uiteindelijk niet (tijdig) opnemen, dan moet de uitbetaling alsnog inclusief vakantietoeslag plaatsvinden. 

Uitzondering?
Wel kan onder omstandigheden van de bepalingen van de wettelijke minimumvakantiebijslag worden afgeweken. Zo kan in de cao worden afgesproken dat er geen recht is op vakantiebijslag of op een lager bedrag. In de cao kunnen derhalve afwijkende afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld dat er geen of minder recht is op vakantiebijslag over de overwerkvergoeding, mits deze voldoen aan de grenzen die in artikel 16 van de WML zijn opgenomen. Zo moet op grond van dat artikel de som van loon en vakantiebijslag wel ten minste 108% van het minimumloon zijn. Dit betekent dat een werknemer op minimumloonniveau in ieder geval recht heeft op een vakantiebijslag van 8% van zijn loon (inclusief overwerk). 

Geen cao
Indien een werkgever niet gebonden is aan een cao, dient hij vakantiebijslag over de overwerkvergoeding te betalen en kan hij derhalve niet gebruikmaken van de mogelijke afwijking bij cao. Wel zou de werkgever zijn regeling (in overleg met or en werknemers) zodanig kunnen aanpassen dat in de overwerktoeslag de vakantietoeslag is inbegrepen. Advies is dan wel om dit op de loonstrook uit te splitsen. Stel dat de toeslag 25% was, dan zou je dit uit moeten splitsen in 17% overwerktoeslag en 8% vakantietoeslag. 

Tip:
Een werkgever kan met een werknemer wiens overeengekomen loon meer dan het drievoudige is van het wettelijk minimumloon schriftelijk overeenkomen dat de werknemer voor het meerdere geen recht heeft op vakantiebijslag dan wel recht heeft op een lager bedrag aan vakantiebijslag. 

7.3     Transitievergoeding bij ontslag per 2018 omhoog

Sinds 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd wanneer een tijdelijke of vaste werknemer ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en zijn arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd. De transitievergoeding bent u ook verschuldigd wanneer u een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling ontslaat. 

Maximale vergoedingDe hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest en het maandsalaris. De vergoeding bedroeg in 2017 maximaal € 77.000 bruto (of een jaarsalaris als dat hoger is). Het maximale bedrag van € 77.000 is per 1 januari 2018 omhooggegaan naar € 79.000. 

Ook heeft het nieuwe kabinet aangekondigd deze transitievergoeding op verschillende punten te willen veranderen. Zo vermeldt het Regeerakkoord dat al bij de start van een dienstverband transitievergoeding zal worden opgebouwd. Ook bestaat het voornemen de opbouw van de vergoeding na 10 jaar dienstverband te wijzigen. Mogelijk krijgen werkgevers een compensatie voor de transitievergoeding die betaald moet worden aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. 

Leeftijdsonderscheid bij werving personeel sinds 1 januari 2018 niet meer toegestaanVan 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 was het werkgevers toegestaan vacatureteksten op te stellen waarin specifiek werd gevraagd naar jongeren tussen 18 en 27 jaar. De (tijdelijke) uitzondering was bedoeld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. De maatregel gold aanvankelijk tot 31 december 2016, maar was met een jaar verlengd. Overigens mocht er in vacatureteksten ook specifiek naar 50-plussers gevraagd worden. 

Vanaf 1 januari 2018 is het echter niet langer toegestaan om dergelijk leeftijdsonderscheid te maken bij het werven van personeel. Het onderscheiden van leeftijd voor specifieke doelgroepen wordt dan gezien als leeftijdsdiscriminatie van andere doelgroepen.
 

Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van de nieuwsbrief, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële beslissingen. Verschijningsdatum: 27 juni 2018.

Twitter Facebook


Dividendtaks blijft, bedrag wel naar ondernemers
De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van andere maatregelen getroffen om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. lees verder>

Bouwterrein of niet?
Bij de levering van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Die bedraagt 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. Maar in bepaalde gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde samenloopvrijstelling.lees verder>

Check waardering onroerend goed bij gebruik taxatiewijzer
Bij het vaststellen van de WOZ-waarde van onroerende zaken maken gemeenten voor bedrijfsmatig onroerend goed onder andere gebruik van taxatiewijzers. Het is verstandig de waardering bij het gebruik van deze taxatiewijzers kritisch te beoordelen.lees verder>

Major changes to Dutch income tax
Major changes in Dutch income tax procedures are heading our way. Firstly, the box 1 income tax rates for incomes above €20,142 will be reduced as of 1st January 2019. In 2021 two tax brackets will disappear, meaning only two will remain.lees verder>

Op kenteken zetten bepalend voor BPM
Als u een auto uit het buitenland invoert, moet u BPM betalen. Daarbij is van belang op welk moment wordt bepaald of een auto nieuw of gebruikt is. Voor gebruikte auto's hoeft namelijk maar een deel van de BPM te worden betaald.lees verder>

Pensioenverplichting in bv, hoeveel reserve is toegestaan?
Onder bepaalde voorwaarden kan bij overlijden een aanmerkelijk belang in een bv geruisloos naar de erfgenamen worden doorgeschoven. Welke regels gelden er voor de waardering van een eventueel in de bv aanwezig pensioen?lees verder>

Scholingsaftrek voorlopig gehandhaafd
Het plan om de aftrek voor scholingsuitgaven per 1 januari 2019 te schrappen, is voorlopig van de baan.lees verder>

Laag btw-tarief op elektronische boeken in aantocht
Boeken zijn belast tegen het lage btw-tarief van 6%. Dat geldt niet voor digitale media, zoals elektronische boeken en digitale tijdschriften. Hiervoor geldt het normale tarief van 21%. De EU heeft besloten dat lidstaten ook op bijvoorbeeld elektronische boeken het lage btw-tarief mogen toepassen.lees verder>

Ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur
Als de arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd, op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, dan is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De Hoge Raad heeft nu in een recent arrest geoordeeld dat in sommige gevallen ook een transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst niet helemaal, maar gedeeltelijk wordt beëindigd.lees verder>

Is verhuur van woningdeel belast?
Particulieren verhuren in toenemende mate kamers of een deel van hun woning, bijvoorbeeld via Airbnb, aan toeristen. Zijn de verhuurinkomsten hiervan belast? De staatssecretaris vindt van wel, de rechter van niet.lees verder>

Vergoeding buitenlandse zakenreis omhoog
De onbelaste vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van werknemers zijn per 1 oktober 2018 verhoogd. De maximumbedragen verschillen per land, stad en regio en zijn te vinden in het Reisbesluit Buitenland. De vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen zijn ongewijzigd.lees verder>

Meer partnerverlof bij geboorte kind
Partners krijgen vanaf volgend jaar, 2019, bij de geboorte van een kind meer verlof. Het verlof, dat voor werknemers nu nog twee dagen bedraagt, wordt in 2019 verlengd naar één week. De kosten voor dit extra verlof komen voor rekening van de werkgever. De Tweede Kamer heeft hierover een akkoord bereikt.lees verder>

Wanneer zijn verhuiskosten zakelijk?
Als u als ondernemer verhuist, kunt u onder voorwaarden de kosten ervan ten laste van de winst brengen. Soortgelijke voorwaarden gelden ook als u uw personeel een belastingvrije vergoeding wilt geven vanwege een verhuizing. Wanneer zijn de verhuiskosten zakelijk?lees verder>

AVG: vraag toestemming voor gebruik foto's!
Gebruikt u foto’s van uw werknemers of klanten voor uw bedrijfssite of voor nieuwsbrieven? Dat moet u expliciet toestemming krijgen volgens de AVG. Aan welke voorwaarden moet die toestemming voldoen?lees verder>

Bedrijfsmatig vastgoed kopen via WhatsApp?
Steeds vaker worden zakelijke diensten en producten aangeboden via internet, sociale media en Whatsapp. Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld of het ook mogelijk is om zakelijk onroerend goed, zoals winkelpanden en bedrijfsgebouwen, via dergelijke kanalen te kopen. lees verder>

Verruiming btw-vrijstelling voor sportorganisaties
De zogenaamde sportvrijstelling in de btw ondergaat per 1 januari 2019 een tweetal wijzigingen, die beide voortvloeien uit Europese regelgeving of jurisprudentie. Het onderscheid tussen prestaties aan leden en niet-leden verdwijnt. Tevens verruimt de btw-vrijstelling voor diensten die nauw met de sport samenhangen. lees verder>

Looptijd 30-procentsregeling verkort met drie jaar
Werkgevers die bepaalde, uit het buitenland afkomstige, werknemers in dienst nemen, mogen vanaf volgend jaar nog maar gedurende maximaal vijf jaar gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dit is nu nog acht jaar.lees verder>

Large employers also covered for the burden of transition compensation
Large and small employers can be considered for compensation procedures relating to transition compensation for lengthy employee absenteeism. This was confirmed by Minister of Koolmees of the Employment and Social Affairs department in a response to questions from the Green-Left division in the Dutch Senate. The rule will apply as of April 1st, 2020.lees verder>

Tarieven WBSO ongewijzigd in 2019
De tarieven voor de WBSO blijven in 2019 ongewijzigd. Dit betekent 32 procent voor de eerste schijf, voor starters blijft het 40 procent. Het tarief van de tweede schijf bedraagt 14 procent. Dat heeft staatssecretaris Keijzer op Prinsjesdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. lees verder>

Maximum aftrek hypotheekrente snel omlaag
De hypotheekrente is volgend jaar, 2019, nog maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 49%. Dit is een half procentpunt minder dan het thans geldende tarief van 49,5%. De afbouw gaat vanaf 2020 een stuk sneller.lees verder>

Hoger belastingtarief bij grotere vermogens
In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. De wijzigingen voor volgend jaar zijn gering ten opzichte van dit jaar, maar pakken voor grotere vermogens negatief uit.lees verder>

Dga: in 2020 en 2021 stijgt tarief box 2
Het Belastingplan 2019 bevat het voorstel het tarief van box 2, ook wel het aanmerkelijkbelangtarief genoemd, minder te verhogen dan in het regeerakkoord was aangekondigd. lees verder>

Verrekenmogelijkheid verlies bv naar 6 jaar
Verliezen van bv's kunnen vanaf volgend jaar nog maar zes jaar voorwaarts worden verrekend. Hetzelfde geldt voor verliezen in box 2, de zogenaamde aanmerkelijkbelangverliezen. Dit is voorgesteld in het Belastingplan 2019 en dus nog niet definitief.lees verder>

Meer algemene heffings- en arbeidskorting
Met ingang van 2019 wordt de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 50.000 per jaar verhoogd. Ook gaat de arbeidskorting omhoog voor werkenden die tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar verdienen. lees verder>

Hogere vrijstelling vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor de maatschappij van groot belang. Daarom gaat de vrijstelling voor vrijwilligers volgend jaar met € 200 per jaar omhoog. Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2019 en moet dus nog worden goedgekeurd door het parlement.lees verder>

Kleineondernemersregeling herzien
De kleineondernemersregeling in de btw wordt in 2020 herzien. De huidige regeling gaat uit van een per saldo af te dragen bedrag aan btw, de nieuwe regeling hanteert een omzetgrens. lees verder>

Weet u wat de no-riskpolis inhoudt?
Werkgevers blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van het bestaan van de no-riskpolis. En als dit al wel zo is, of een sollicitant onder deze regeling valt. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van de no-riskpolis. lees verder>

Dga-taks 2022: max 500.000 onbelast lenen
Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar € 500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande eigenwoningschulden zal een overgangsmaatregel worden getroffen. Dit staat in de aanbiedingsbrief van minister Hoekstra bij het Belastingplan 2019.lees verder>

'Prince's Day' 2018: the most important plans that affect your business
Yesterday, Dutch Minister of Finance Wopke Hoekstra presented the 2019 Budget Memorandum and the 2019 Tax Plan. The government is focusing on reducing the tax burden on employment, combating tax avoidance and evasion, improving the attractiveness of the Netherlands as a business location and making the tax system greener and more easily enforceable.lees verder>

Vennootschapsbelasting omlaag, box 2-tarief omhoog
Zoals verwacht gaan de tarieven voor de vennootschapsbelasting (Vpb) vanaf volgend jaar omlaag. En dalen verder in 2020 en 2021. Het tarief in box 2 gaat juist omhoog, zij het minder dan aanvankelijk werd aangekondigd in het regeerakkoord. lees verder>

Grote wijzigingen in de inkomstenbelasting
Er staan grote veranderingen op komst in de inkomstenbelasting. Allereerst worden de tarieven van de inkomstenbelasting in box 1 bij inkomens vanaf € 20.142 verlaagd per 1 januari 2019. Tevens verdwijnen er in 2021 twee belastingschijven, waardoor er nog slechts twee overblijven.lees verder>

Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?
Per 1 augustus 2018 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kunt u deze uitvoeringsregels gebruiken als u meer duidelijkheid wilt over de wijze waarop het UWV een ontslagaanvraag beoordeelt.lees verder>

Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf
De Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2019 zijn gepresenteerd. De regering zet in op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, het verbeteren van het Nederlandse vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel. lees verder>

Advance preparation for upcoming Dutch VAT increase
As of the beginning of next year the lower VAT rate will be raised from 6% to 9% in The Netherlands. This has several consequences that should be anticipated by businesses in advance of the increase. Examples include the implementation of possible price increases or necessary adjustments to administrative procedures. lees verder>

Pas op met ombouwen bestelauto
Als u als ondernemer een bestelauto koopt, hoeft u in beginsel geen BPM en minder MRB te betalen. Maar pas op met het aanbrengen van wijzigingen, want anders kunt u zomaar een fikse naheffing plus boete tegemoet zien.lees verder>

Prinsjesdag: 'Vpb-tarief minder omlaag'
De vennootschapsbelasting voor winsten boven de € 200.000 gaat minder hard omlaag. Het tarief daalt over drie jaar tijd stapsgewijs van 25 naar 22,25%, in plaats van de eerder aangekondigde 21%.lees verder>

Vraag vóór 1 oktober btw uit EU terug
Heeft u vorig jaar in de EU btw betaald op zakelijke uitgaven, vergeet deze dan niet tijdig terug te vragen. Dit kan in beginsel tot 1 oktober 2018. Bent u te laat, dan vist u waarschijnlijk achter het net.lees verder>

Checklist naheffingsaanslag btw
De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, heeft de Belastingdienst op de site een checklist geplaatst.lees verder>

Top 10 plans for Prince's Day
Next week is Prince's Day, when the government will announce its new tax plans for 2019. Some of these plans were already made public last year or earlier this year. Below we have therefore provided details of a number of important changes that will apply in 2019.lees verder>

Top 10 plannen Prinsjesdag
Volgende week is het Prinsjesdag. Dan komen er nieuwe belastingplannen voor 2019 op tafel. Een aantal plannen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangekondigd. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2019 zetten we dan ook nu al voor u op een rij.lees verder>

Minder huurtoeslag door transitievergoeding
Bij ontslag van een werknemer bestaat er in veel gevallen recht op een zogenaamde transitievergoeding. Die kan ervoor zorgen dat de betreffende werknemer minder toeslagen ontvangt. Per saldo blijkt het effect zelfs negatief te kunnen zijn.lees verder>

Bijtelling fiets van de zaak 7%
Wie van zijn werkgever een fiets van de zaak ter beschikking heeft, moet vanaf 2020 rekening houden met een bijtelling van 7% bij het loon. RTL Nieuws bracht deze primeur naar buiten, die in het Belastingplan 2019 zou staan.lees verder>

Wkr-ruimte voor een bonus?
Vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, bijvoorbeeld een bonus, kunnen onbelast blijven als u gebruik maakt van de werkkostenregeling. Daarbij is het van belang de zogenaamde vrije ruimte van de werkkostenregeling zo veel mogelijk te benutten. Dit gebeurt nu nog lang niet altijd.lees verder>

Actuele kostennormen voor terreinbeheer
Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2018 is verkrijgbaar. In dit boek staan actuele tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen. Hiermee kunnen terreinbeherende organisaties hun beheerskosten uitrekenen.lees verder>

Arbeidsbeperkte werknemer houdt recht op minimumloon
Het plan om mensen met een arbeidsbeperking minder te kunnen betalen dan het minimumloon, is van de baan. Doel van de maatregel was om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap eerder aan de slag zouden kunnen. Er wordt nu bekeken of dit op andere wijze bereikt kan worden.lees verder>

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks naar werknemer
Dit jaar betaalt het UWV de tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks aan de werknemer. Uw salarisadministratie hoeft hierin dus niets meer te doen.lees verder>

Vaak in uw vakantiehuis? Hypotheek mogelijk aftrekbaar!
De hypotheekrente van uw woning is fiscaal aftrekbaar. Heeft u meerdere woningen, dan komt alleen de rente op de financiering van uw hoofdverblijfplaats in aanmerking. Heeft u echter een vakantiehuis in uw bezit en heeft u daarnaast nog een huurwoning, dan komt de hypotheekrente van het vakantiehuis onder strikte voorwaarden wellicht toch in aanmerking voor aftrek.lees verder>

Compensatie transitievergoeding ook voor grote werkgevers
Zowel kleine als grote werkgevers komen in aanmerking voor de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geantwoord als reactie op vragen van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. De regeling gaat in per 1 april 2020.lees verder>

Deadline aanvraag subsidie praktijkleren!
Heeft u het afgelopen jaar werknemers binnen uw bedrijf opgeleid, dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 2.700 per leerling. Deze subsidie moet u uiterlijk 17 september 2018 om 17.00 uur hebben aangevraagd.lees verder>

Auto van de zaak telt mee in ontslagvergoeding
Als u een werknemer onvrijwillig ontslaat, moet u in de meeste gevallen een ontslagvergoeding betalen. Deze is normaal gesproken gebaseerd op het bruto loon. Onlangs bleek dat ook een auto van de zaak telt als loon in natura en moet worden meegenomen in de berekening van de ontslagvergoeding.lees verder>

sitemap