Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » u&boon » Special Lonen 2018 (update juni 2018) - Deel 2&boon »

Special Lonen 2018 (update juni 2018) - Deel 2 &boon

De gegevensverwerking uitbesteed?

Indien u de gegevensverwerking heeft uitbesteed aan een verwerker, dan dient u te beoordelen in hoeverre de overeenkomst voldoet aan de eisen die de AVG aan een overeenkomst met de verwerker stelt. Het is belangrijk om tijdig wijzigingen aan te brengen.

In de verwerkersovereenkomst dient onder andere het volgende aan bod te komen:

  1. Algemene beschrijving van de aard en het doel van de verwerking, soort persoonsgegevens en rechten en plichten van u;
  2. Instructies ten aanzien van de verwerking;
  3. Geheimhoudingsplicht voor werknemers in dienst van of werkzaam voor de verwerker;
  4. Beveiliging: passende technische en organisatorische maatregelen;
  5. Subverwerkers: niet zonder toestemming;
  6. Privacyrechten: recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit;
  7. Andere verplichtingen: melden datalekken, uitvoeren data protection impact assessment en dataminimalisatie;
  8. Gegevens verwijderen: niet langer bewaren dan noodzakelijk;
  9. Audits: medewerking verlenen.

Bewaartermijn
Uitgangspunt bij de AVG is dat gegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Een termijn wordt daarbij niet genoemd, aangezien dit per geval kan verschillen. Wel worden in andere wetten concrete bewaartermijnen genoemd.

Onder de AVG moet in ieder geval het volgende geregeld worden ten aanzien van de bewaartermijn:

Langere bewaartermijn
In een aantal situaties mogen, onder voorwaarden, gegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het oorspronkelijke doel van de verwerken. U kunt daarbij denken aan gegevens die onder andere van belang zijn voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, voor statistische doeleinden of voor het algemeen belang. 

Let op!
Na afloop van de verwerkingsdiensten verwijdert de verwerker de gegevens. Of bezorgt hij deze aan u terug als u dat wilt. Ook verwijdert hij kopieën. Dit is slechts anders als de verwerker wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren.

Tip:
Kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

7.     Arbeidsrecht en vaira

7.1     Wijzigingen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Per 2018 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) ten aanzien van het betalen van het minimumloon bij overwerk (meerwerk) en stukloon gewijzigd.

7.1.1   Minimumloon bij overwerk (meerwerk)

Vanaf 1 januari 2018 moet u ook gemiddeld minstens het minimumloon betalen voor overwerkuren. Verricht uw werknemer langer arbeid dan de normale arbeidsduur, dan hoort hij ook voor deze extra uren gemiddeld minstens het minimumloon te verdienen. Dat geldt ook als uw werknemer in deeltijd werkt en extra uren maakt.

Zijn er uitzonderingen?
Extra uren kunnen worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd als dit in de cao staat en deze compensatie schriftelijk is afgesproken met de werknemer. Om voldoende tijd te bieden aan sociale partners om deze mogelijkheid in de cao op te nemen, is tot 31 december 2018 schriftelijke overeenstemming met de werknemer voldoende. Deze uren moet de werknemer uiterlijk vóór 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar opnemen of moeten aan de werknemer worden uitbetaald. Als het dienstverband wordt beëindigd, moet u de uren die u nog niet heeft gecompenseerd, uitbetalen. Bij compensatie van extra uren in betaalde vrije tijd moet de werkgever bijhouden wanneer de extra uren zijn opgebouwd en wanneer ze zijn gecom­penseerd in betaalde vrije tijd. De manier waarop u dat doet, staat u vrij.

7.1.2   Minimumloon bij stukloon

Werknemers moeten voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als u hun stukloon betaalt. Dit moet uit uw administratie blijken. Het is dus van belang dat u ook het aantal uren registreert dat de werknemers aan het werk zijn. 

Uitzonderingen?
Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het mogelijk om af te wijken van de regels voor stukloon. Het gaat om werkzaamheden waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden op de werkzaamheden van een werknemer en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om zelf de werkzaamheden in te richten. Om voor deze werkzaamheden toch een beloning te bepalen, kan via de Stichting van de Arbeid een verzoek worden ingediend bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze specifieke werkzaamheden uit te zonderen. Indien de werkzaamheden worden aangewezen, kunt u op basis van die vastgestelde sectorale stukloonnorm betalen.

7.1.3   Minimumloon voor opdrachtnemers

Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, geldt vanaf 2018 ook voor opdrachtnemers die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst. Het gaat dan concreet om de zogenaamde resultaatgenieters, dat wil zeggen werknemers die inkomsten genieten in het kader van resultaat uit overige werkzaamheden. 

Let op!
Registreer het aantal uren dat een opdrachtnemer voor u werkt en de daarmee gemoeide beloning. 

Tip:
Check de overeenkomst met uw opdrachtnemers en pas indien nodig het contract aan. 

Uitzondering?
Het minimumloon geldt niet voor opdrachtnemers die werken in de zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf. 

7.2     Vakantietoeslag over overwerkloon vanaf 2018

In de WML was voorheen een uitzondering opgenomen dat overwerk niet tot het loonbegrip behoorde. Dat betekende dat over overwerk geen vakantietoeslag (ook wel: vakantiebijslag of vakantiegeld genoemd) verschuldigd was. Dit is per 2018 veranderd. 

Dit betekent dat hetgeen vanaf 1 januari 2018 als overwerk wordt uitbetaald, ook met 8% vakantietoeslag verhoogd dient te worden. 

Let op!
Er geldt geen uitzondering voor uren die in 2017 of eerder zijn gemaakt. Indien deze pas in 2018 worden uitbetaald, dient hierover ook 8% vakantietoeslag te worden berekend. 

Tip:
Mocht u geen vakantietoeslag over het overwerk vóór 1 januari 2018 willen betalen, dan moet u de werknemers deze uren op laten nemen (dit mag ook na 1 januari 2018). Mochten de werknemers deze uren uiteindelijk niet (tijdig) opnemen, dan moet de uitbetaling alsnog inclusief vakantietoeslag plaatsvinden. 

Uitzondering?
Wel kan onder omstandigheden van de bepalingen van de wettelijke minimumvakantiebijslag worden afgeweken. Zo kan in de cao worden afgesproken dat er geen recht is op vakantiebijslag of op een lager bedrag. In de cao kunnen derhalve afwijkende afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld dat er geen of minder recht is op vakantiebijslag over de overwerkvergoeding, mits deze voldoen aan de grenzen die in artikel 16 van de WML zijn opgenomen. Zo moet op grond van dat artikel de som van loon en vakantiebijslag wel ten minste 108% van het minimumloon zijn. Dit betekent dat een werknemer op minimumloonniveau in ieder geval recht heeft op een vakantiebijslag van 8% van zijn loon (inclusief overwerk). 

Geen cao
Indien een werkgever niet gebonden is aan een cao, dient hij vakantiebijslag over de overwerkvergoeding te betalen en kan hij derhalve niet gebruikmaken van de mogelijke afwijking bij cao. Wel zou de werkgever zijn regeling (in overleg met or en werknemers) zodanig kunnen aanpassen dat in de overwerktoeslag de vakantietoeslag is inbegrepen. Advies is dan wel om dit op de loonstrook uit te splitsen. Stel dat de toeslag 25% was, dan zou je dit uit moeten splitsen in 17% overwerktoeslag en 8% vakantietoeslag. 

Tip:
Een werkgever kan met een werknemer wiens overeengekomen loon meer dan het drievoudige is van het wettelijk minimumloon schriftelijk overeenkomen dat de werknemer voor het meerdere geen recht heeft op vakantiebijslag dan wel recht heeft op een lager bedrag aan vakantiebijslag. 

7.3     Transitievergoeding bij ontslag per 2018 omhoog

Sinds 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd wanneer een tijdelijke of vaste werknemer ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en zijn arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd. De transitievergoeding bent u ook verschuldigd wanneer u een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling ontslaat. 

Maximale vergoedingDe hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest en het maandsalaris. De vergoeding bedroeg in 2017 maximaal € 77.000 bruto (of een jaarsalaris als dat hoger is). Het maximale bedrag van € 77.000 is per 1 januari 2018 omhooggegaan naar € 79.000. 

Ook heeft het nieuwe kabinet aangekondigd deze transitievergoeding op verschillende punten te willen veranderen. Zo vermeldt het Regeerakkoord dat al bij de start van een dienstverband transitievergoeding zal worden opgebouwd. Ook bestaat het voornemen de opbouw van de vergoeding na 10 jaar dienstverband te wijzigen. Mogelijk krijgen werkgevers een compensatie voor de transitievergoeding die betaald moet worden aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. 

Leeftijdsonderscheid bij werving personeel sinds 1 januari 2018 niet meer toegestaanVan 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 was het werkgevers toegestaan vacatureteksten op te stellen waarin specifiek werd gevraagd naar jongeren tussen 18 en 27 jaar. De (tijdelijke) uitzondering was bedoeld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. De maatregel gold aanvankelijk tot 31 december 2016, maar was met een jaar verlengd. Overigens mocht er in vacatureteksten ook specifiek naar 50-plussers gevraagd worden. 

Vanaf 1 januari 2018 is het echter niet langer toegestaan om dergelijk leeftijdsonderscheid te maken bij het werven van personeel. Het onderscheiden van leeftijd voor specifieke doelgroepen wordt dan gezien als leeftijdsdiscriminatie van andere doelgroepen.
 

Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van de nieuwsbrief, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële beslissingen. Verschijningsdatum: 27 juni 2018.

Twitter Facebook


Nieuw: smartengeld voor naasten slachtoffer
Vanaf 1 januari 2019 kunnen naasten van slachtoffers een vergoeding vragen voor geleden schade, ook wel bekend als affectieschade. Op 1 januari 2019 treedt namelijk de Wet vergoeding affectieschade en het Besluit vergoeding affectieschade in werking. lees verder>

Zo blijft de kerstborrel betaalbaar
Gaat u dit jaar rond de feestdagen weer borrelen of uit eten met uw personeel, zorg dan dat dat voor u fiscaal gezien aantrekkelijk uitpakt. Wat zijn de mogelijkheden?lees verder>

5 tips voor uw douanezaken
Theresa May mag aanblijven als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarmee is de onzekerheid rond de Brexit allerminst weg. De kans op een ‘No Deal’ lijkt zelfs gegroeid. Alle reden om u goed voor te bereiden, ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen.lees verder>

Btw-aftrek op bouwkosten door zonnepanelen?
Een directeur-grootaandeelhouder bouwt een nieuwe woning, voor zakelijk en privégebruik. In de woning komt een werkkamer die wordt verhuurd aan de bv en er komen zonnepanelen op het dak. De woning dient als ondergrond voor de zonnepanelen dus wil de dga de btw op de hele woning aftrekken. Wat vindt de rechter daarvan?lees verder>

Overdracht aandelen onroerendgoed-bv? Geen overdrachtsbelasting
Bij schenking van onroerend goed dat tot een onderneming behoort, hoeft onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting te worden betaald. De Hoge Raad heeft in een eerder arrest bepaald dat dit ook geldt in de situatie waarin het gaat om aandelen in een bv die onroerend goed exploiteert.lees verder>

Stemming over Brexit-akkoord uitgesteld
De Britse premier Theresa May heeft de stemming in het Lagerhuis over het Brexit-akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie uitgesteld. Alles wees erop dat een meerderheid van het Britse Lagerhuis tegen het conceptakkoord zou stemmen. Het is nog niet duidelijk wanneer de stemming die vandaag dinsdag 11 december zou zijn, dan nu plaatsvindt.lees verder>

Loonkostenvoordeel lage inkomens? Nieuwe tarieven 2019
Heeft u werknemers in dienst met een laag loon? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De grenzen voor het uurloon voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn voor het jaar 2019 onlangs vastgesteld. De grenzen zijn aangepast vanwege de stijging van het minimumloon per 1 januari 2019.lees verder>

Nieuwe fiscale regels elektrisch rijden
De overheid wil het gebruik van volledig elektrische auto's nog steeds stimuleren. Daarom geldt er een aantal fiscale voordelen. Per 1 januari 2019 gaan deels nieuwe regels gelden. Welke zijn dit en wat levert het u op?lees verder>

Minder belasting betalen door verrekenen verlies?
Als u in een jaar met uw bedrijf verlies lijdt, mag u dit verrekenen met uw inkomens uit andere jaren. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat u daardoor ook minder belasting betaalt.lees verder>

Belastingdienst start nieuw portaal voor ondernemers
Op 3 januari 2019 start de Belastingdienst een nieuw portaal voor ondernemers waar zij zelf een aantal zaken kunnen regelen. Dit portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk, staat in de beginfase alleen open voor zzp'ers en eenmanszaken. In de loop van 2019 gaat het portaal open voor alle ondernemers.lees verder>

Belgische werknemer recht op heffingskorting?
Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. 'Niet-inwoners' hebben daar geen recht meer op. Voor Belgische werknemers geldt echter een uitzondering.lees verder>

Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?
In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto's, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u?lees verder>

Pensioen in eigen beheer? Profiteer nog van 25% korting
Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt het opgebouwde pensioen in eigen beheer wel afkopen. Doet u dat nog in 2018, dan krijgt u 25% korting. In 2019 is dit nog maar 19,5%.lees verder>

Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat zonnepanelen meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een pand. De Tweede Kamer is het hier niet mee eens en wil hier een einde aan maken. Een motie met een dergelijke strekking is aangenomen en zal naar verwachting door het kabinet worden uitgevoerd.lees verder>

Fiscus in actie om foute aangifte starter
Veel startende ondernemers maken fouten bij het indienen van hun belastingaangiftes. De fiscus focust zich de komende tijd op het voorkomen hiervan, in plaats van controles achteraf. Dit staat in het jaarplan van de Belastingdienst voor 2019.lees verder>

Europees tolnetwerk stap dichterbij
De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopige overeenkomst bereikt over het EETS-dossier. Met dit European Electronic Toll Service-systeem kunnen weggebruikers in Europa automatische tolbetalingen doen met slechts één On Board Unit (OBU). Het dossier bevat een aantal belangrijke elementen.lees verder>

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019
De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen zijn vastgesteld voor het nieuwe jaar. De sectorpremies voor de Werkloosheidswet, de WW, worden in 2019 flink verlaagd. Was de gemiddelde premie in 2018 nog 1,28%, voor 2019 wordt 0,77 % gehanteerd. lees verder>

Top 7 Dutch Year End Tips 2018
As an entrepreneur in The Netherlands, are there any financial measures that you can still take this year that are beneficial to your company? How can you already start to plan for changes that will apply in 2019? Here are our top 7 practical tips: lees verder>

Zakelijk schenken
In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv. In sommige gevallen kan dat aantrekkelijker zijn.lees verder>

Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw
Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Staakt u uw bedrijf en koopt u een lijfrente die wordt verrekend met de fiscale oudedagsreserve, dan mag de lijfrentepremie wel in aftrek worden gebracht, aldus de Hoge Raad.lees verder>

Uitstel opvolger zzp-wet
Het kabinet wil de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) vervangen. Maar dat gaat niet zonder problemen. De nieuwe wet zal pas vanaf 2021 in werking treden, zo schrijven de bewindslieden Koolmees en Snel.lees verder>

Tarief WBSO al omhoog in 2019
Het percentage voor de tweede schijf van de WBSO wordt in 2019 verhoogd van 14% naar 16%. Deze verruiming zou eerst pas in 2020 plaatsvinden.lees verder>

Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019
Vanaf 1 januari 2019 gaat er nogal wat veranderen op btw-gebied. De belangrijkste zaken voor ondernemers op een rij.lees verder>

Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?
In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen. lees verder>

Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf?
De 27 lidstaten die overblijven in de Europese Unie (EU) hebben ingestemd met het akkoord dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) regelt. Premier May moet dit akkoord in december nog wel door het Britse Lagerhuis loodsen en ook het Europese parlement moet nog instemmen.lees verder>

Jaaraangifte btw kleine ondernemer blijft
Draagt u niet meer dan € 1.883 aan btw af per jaar? Dan blijft de mogelijkheid bestaan de btw-aangifte eens per jaar te doen. Het kabinet had voorgesteld deze mogelijkheid in de nieuwe kleine ondernemersregeling, de KOR, te schrappen. De Tweede Kamer heeft ervoor gezorgd dat de jaaraangifte voor de btw gehandhaafd blijft.lees verder>

Wijziging btw-regels digitale diensten aan EU-landen
Per 1 januari 2019 verandert de fiscale regelgeving voor de btw over digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen. In verband met deze wijziging is er een nieuw formulier beschikbaar op de site van de Belastingdienst.lees verder>

Onbelaste vergoeding vrijwilligers omhoog
De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 1500 naar € 1700 per jaar. Dit staat in de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2019.lees verder>

Komt Sint voor de kids van uw personeel?
Sinterklaas is weer in het land. Misschien een mooie gelegenheid om iets leuks te organiseren voor de kinderen van uw personeel. Wat zijn de fiscale regels als u dit kinderfeest organiseert?lees verder>

Kilometer fee replaces Euro vignette
From 2023, EU member states that wish to charge trucks and delivery vans for use of their road and traffic infrastructure can only do so with a kilometer fee. This proposal was accepted by the European Parliament on 25th October 2018. lees verder>

Oude lening gebruiken voor nieuwe woning?
Als u een eigen woning bezit, kunt u in beginsel de hypotheekrente aftrekken. Verkoopt u de woning en koopt u een andere woning terug, dan geldt het uitgangspunt dat u de 'oude' lening kunt toerekenen aan de nieuw gekochte woning. Dit kan ook als de oude woning op het moment van aankoop van de nieuwe, nog niet is verkocht. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden eerder beslist.lees verder>

Geen belasting over pleegvergoeding
Pleegouders hoeven per 1 januari 2019 geen belasting te gaan betalen over de vergoeding die ze voor het verzorgen van pleegkinderen ontvangen. Dit voorstel heeft het kabinet onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. lees verder>

AVG: recht werknemer op personeelsgegevens
Werkgevers houden personeelsgegevens van in dienst zijnde werknemers bij. Deze werknemers hebben volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) recht op inzage in hun personeelsdossier en desgewenst op een kopie van de zich hierin bevindende stukken.lees verder>

Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2023
Het kabinet gaat een heffing voor vrachtwagens invoeren. De heffing moet per 2023 ingaan. De uitgangspunten voor de heffing zijn onlangs gepresenteerd.lees verder>

Akkoord over Belastingplan 2019
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het Belastingplan 2019. De wetsvoorstellen zijn door de Tweede Kamer op een paar punten aangepast. Het gaat in totaal om 8 wetten en meer dan 60 maatregelen voor burgers en het bedrijfsleven. De Eerste Kamer behandelt de plannen op 11 december en stemt op 18 december a.s.lees verder>

Onenigheid over Brexit-deal
Groot-Brittannië en de EU hebben woensdag een deal bereikt over de Brexit. Hierin zou zijn opgenomen dat Groot-Brittannië in ieder geval tot 2021 een soort douane-unie aangaat met de EU. Dit betekent dat men formeel geen lid van de EU meer is, maar nog wel dezelfde regels hanteert. Daardoor blijft export zonder obstakels mogelijk.lees verder>

Voorlopig akkoord Brexit
De onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Brexit. De deal betekent waarschijnlijk dat het VK de komende jaren onderdeel blijft van een douane-unie met de EU.lees verder>

Gemeente: wel of geen btw-ondernemer?
Als u voor de btw als ondernemer wordt aangemerkt, heeft dit als voordeel dat aan u in rekening gebrachte btw in beginsel aftrekbaar is. Maar wanneer bent u voor de btw een ondernemer? De Hoge Raad heeft zich er onlangs weer eens over uitgelaten, ditmaal betrof het een gemeente.lees verder>

Heeft een OR-lid ontslagbescherming?
Naast zieke- en zwangere werknemers geldt er ook een ontslagverbod voor werknemers die lid zijn van de ondernemingsraad (OR). Dit ontslagverbod houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer die lid is van de OR niet kan opzeggen. Maar er zijn uitzonderingen.lees verder>

Monumentenonderhoud nog in 2018?
Onderhoud aan een monumentenpand dat nog in 2018 uitgevoerd én betaald wordt, is nog in 2018 aftrekbaar. Daarna is dit niet meer mogelijk en moet er een subsidie worden aangevraagd. Wie nog van de oude regeling gebruik wil maken, moet dus opschieten!lees verder>

Recht op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget in 2019?
De huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget kennen een vermogenstoets. Of er recht bestaat op een dergelijke toeslag, is daarmee niet alleen afhankelijk van het inkomen maar ook van het vermogen van de toeslaggerechtigde, de eventuele toeslagpartner en de eventuele minderjarige kinderen waarover gezag wordt uitgeoefend. Bij de huurtoeslag telt tevens het vermogen van een medebewoner mee.lees verder>

Wijziging aangiftetijdvak nu doorgeven!
Als u voor de loonheffingen van aangiftetijdvak wilt veranderen, moet u dat nu doen. Wacht u tot na 14 december, dan bent u te laat en moet u minstens een jaar wachten.lees verder>

Nieuwe regels compensatie overuren
Verdient uw werknemer het minimumloon? Dan mag u met deze werknemer vanaf 1 januari 2019 alleen nog afspraken over compensatie van overuren in tijd maken als dat in de cao is vastgelegd. Voor uitzendkrachten geldt dan de cao van de inlener. lees verder>

Brexit-voucher? Vraag hem aan!
Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Dan is er de Brexit-voucher die u helpt zich hierop voor te bereiden. Vraag hem aan!lees verder>

Maximale transitievergoeding hoger in 2019
Per 1 januari 2019 bedraagt de maximale transitievergoeding € 81.000, een stijging van € 2000 ten opzichte van dit jaar. Een werknemer kan alleen meer ontvangen als zijn jaarsalaris hoger is dan € 81.000.lees verder>

Waar is uw bedrijf voor de btw gevestigd?
Voor de omzetbelasting is het van belang dat een ondernemer in Nederland gevestigd is of hier een vaste inrichting heeft. Maar wanneer is een onderneming hier gevestigd? Welke factoren spelen een rol?lees verder>

Forse herziening ontslagrecht
Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een transitievergoeding bij ontslag worden herzien.lees verder>

Aanvraag WBSO uiterlijk 30 november
Als u in aanmerking wilt komen voor afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingskosten per 1 januari 2019, moet u dat uiterlijk 30 november aanvragen. Zelfstandig ondernemers moeten dit vóór 1 januari 2019 doen. De tarieven voor 2019 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2018. In 2020 wordt het budget verhoogd.lees verder>

Top 10 Eindejaartips 2018
Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2019 gaan gelden? Tien praktische tips. lees verder>

Meer tijd voor verplicht formulier afkoop dga-pensioen
Het opbouwen van een pensioen voor de dga in eigen beheer (PEB) is niet meer mogelijk. Reeds bij de eigen bv opgebouwd pensioen kan worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. lees verder>

sitemap