Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » u&boon » Twee actuele btw-tips!&boon »

Twee actuele btw-tips! &boon

1) Geen btw bij overdracht onderneming

Bij de overdracht van een onderneming, waaronder bijvoorbeeld bedrijfsvoorraad en inventaris, hoeft er geen btw aan de overnemer te worden berekend. Deze regeling is er om bedrijfsoverdrachten vanwege onder meer liquiditeitsnadelen voor de overnemer van het bedrijf niet te belemmeren. 

Over de toepasselijkheid van deze regeling worden vaak procedures gevoerd, soms met fatale afloop voor een betrokkene. Aandacht voor de risico's is dan ook zeer aan te bevelen bij dergelijke transacties. 

Overgang onderneming
In de dagelijkse praktijk wordt de regeling ook wel een 'artikel 37d-overdracht' genoemd. In de wet spreekt men van 'overgang van een algemeenheid van goederen', waarbij er van rechtswege geen btw is verschuldigd. De regeling is overigens uitdrukkelijk geen keuzemogelijkheid! Als aan de voorwaarden voor de regeling wordt voldaan, dan geldt de regeling, ongeacht of partijen daar rekening mee houden. 

Wanneer is sprake van een 37-d overdracht?
Het lastige van deze wettelijke bepaling is dat er vrij weinig valt te herleiden uit de wettekst. Wanneer sprake is van een dergelijk transactie blijkt vooral uit de rechtspraak. Daaruit blijkt dat er sprake moet zijn van zaken en/of rechten die samen een (gedeelte van) een onderneming vormen, waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend. Losse verkoop van goederen waar geen onderneming mee kan worden geëxploiteerd, valt er uitdrukkelijk niet onder. Met andere woorden, de verkoper exploiteert een onderneming, waarmee de koper geheel of gedeeltelijk doorgaat. Bij een dergelijke overdracht dient de verkoper dus geen btw aan koper te berekenen! 

Waarom zo belangrijk?
Zoals veel zaken in de btw heeft ook dit aspect twee kanten. Als een verkoper er onterecht van uitgaat dat hij een 'algemeenheid van goederen' levert, maar dat achteraf niet zo blijkt te zijn, dan loopt hij het risico van een naheffing btw. Andersom, als de verkoper onterecht wel btw berekent, terwijl het achteraf een 'algemeenheid van goederen' bleek te zijn, dan loopt de koper het risico van naheffing vanwege aftrek van onterecht berekende btw. 

Verder geldt bij toepassing van de regeling dat een koper de lopende btw-herziening van verkoper overneemt. Alle rechten en verplichtingen van deze herziening liggen vanaf moment van de overdracht bij de koper. Bij de advisering bij dergelijke transacties dient hier uitdrukkelijk aandacht aan te worden besteed om latere verrassingen te voorkomen! 

Let op!
Gezien de tegengestelde belangen van verkoper en koper bij dergelijke ‘vermeende’ transacties, alsmede de vele procedures over dit onderwerp, is zorgvuldigheid zeer aan te bevelen. 

Overdracht verhuurd vastgoed
Er is ook sprake van een ‘overgang van een algemeenheid van goederen’ als een verkoper vastgoed in verhuurde staat overdraagt. In de praktijk realiseert zich men dat onvoldoende. Verhuur van vastgoed kwalificeert immers als ondernemerschap voor de btw. 

Koop breekt geen huur
Verder geldt het juridische principe 'koop breekt geen huur', zodat een koper de zittende huurders automatisch ook meekrijgt en op deze wijze de btw-onderneming van verkoper voortzet. Over de situatie van de overdracht van een bedrijfsverzamelgebouw met meerdere huurders heeft de Hoge Raad al een keer geoordeeld dat daar sprake was van een 'overgang van een algemeenheid van goederen'. 

Recente uitspraak
Overigens heeft gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs geoordeeld dat de overdracht van een nieuw kantoorcomplex binnen circa twee weken vanaf start huur, niet kwalificeerde als 'de overgang van een algemeenheid van goederen'. Redenen voor deze beslissing was de omstandigheid dat de verhuur nog maar net was gestart en tevens dat de verkoop feitelijk voorafgaand aan de verhuur al was overeengekomen. Het is even afwachten of deze beslissing in cassatie in stand blijft. Deze beslissing bevestigt wel uitdrukkelijk het belang van zorgvuldig handelen bij situaties waar een 'overgang van een algemeenheid van goederen' zou kunnen spelen. 

Omdat de wettekst uitgaat van 'goederen' lijkt dat overigens te betekenen dat er voor de regeling minimaal sprake moet zijn van twee goederen. Met name bij overdracht van één verhuurde onroerende zaak is het de vraag of dat een juiste uitleg is en valt niet uit te sluiten dat de regeling ook geldt bij overdracht van één verhuurde onroerende zaak. 

Tip:
Uiteindelijk komt het er eigenlijk op neer, om in voorkomende gevallen de toepassing van een eventuele 'overgang van een algemeenheid van goederen' goed en zorgvuldig te beoordelen! Dit kan ongewenste verrassingen achteraf voorkomen. Bij twijfel kan het een overweging zijn om de situatie vooraf af te stemmen met de Belastingdienst.2) Zakendoen binnen de EU? Pas het btw-nultarief zorgvuldig toe

Doet u zaken met buitenlandse afnemers binnen de EU? Dan bent u in principe verplicht btw in rekening te brengen en deze af te dragen. Onder voorwaarden kunt u het nultarief toepassen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan loopt u het risico van naheffing btw bij controle door de Belastingdienst. 

Btw is verplicht tenzij...
Iedere ondernemer is in beginsel bij levering van goederen in/vanuit Nederland verplicht btw in rekening te brengen en deze af te dragen aan de Belastingdienst. De hoofdregel geldt ook voor levering van goederen aan een buitenlandse afnemer. Op de factuur dient dus in beginsel Nederlandse btw te worden vermeld. Onder voorwaarden is het echter mogelijk een levering te verrichten waarbij voor de btw het zogenoemde nultarief kan worden toegepast. 

Toepassing nultarief
Een levering aan een afnemer binnen een andere EU-lidstaat kan gebeuren tegen het nultarief als in ieder geval aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 

 

Incidentele afnemer
Bij vervoer door en/of voor rekening van een incidentele afnemer loopt u het risico dat u later over onvoldoende bewijs beschikt dat de goederen ook daadwerkelijk zijn vervoerd naar een ander EU-land. U kent de afnemer immers niet of niet goed. Daarom verdient het in rekening brengen van Nederlandse btw in deze situatie de voorkeur. 

Tip:
Pas het btw-nultarief niet toe bij incidentele afnemers uit een EU-lidstaat. 

Vaste afnemer
Als het vervoer echter plaats heeft door en/of voor rekening van een vaste afnemer, dan kent Nederland daarvoor een specifieke regeling. Bij dergelijke transacties mag u het nultarief toepassen als u per transactie een zogenoemde vervoers- of afhaalverklaring opstelt. Dit laat onverlet dat elk ander aanvullend bewijs dat de goederen Nederland hebben verlaten uiteraard een betere bewijspositie opleveren. 

Extra risico bij afhaaltransactie vanwege rechtspraak!
Een recente rechtspraak van het Hof van Justitie EU zet de toepassing van het nultarief bij afhaaltransacties verder onder druk! Er blijkt namelijk een extra risico bij toepassing van het btw-nultarief als uw afnemer zorg draagt voor het vervoer van de goederen.

Een Duitse leverancier had goederen verkocht aan een Oostenrijkse afnemer met de afspraak dat de Oostenrijkse afnemer de goederen vanuit Duitsland naar Oostenrijk zou vervoeren. De Oostenrijkse afnemer had de goederen inmiddels, voorafgaande aan het vervoer, al doorverkocht aan een volgende Oostenrijkse afnemer. Tevens was afgesproken dat deze laatste afnemer zou zorgen voor vervoer vanuit Duitsland naar Oostenrijk en dus niet de eerste afnemer zelf. 

Kortom, de goederen werden uiteindelijk afgehaald in Duitsland en naar Oostenrijk vervoerd door de laatste (de tweede) afnemer. De Duitse leverancier paste op zijn factuur aan de eerste Oostenrijkse afnemer het Duitse nultarief toe aangezien hij meende aan de voorwaarden te voldoen. Uit de rechtspraak blijkt nu dat het nultarief niet kan worden toegepast als niet de eerste afnemer maar een volgende afnemer in de schakel de goederen ophaalt of laat ophalen bij de eerste leverancier! 

Let op!
Worden de goederen door een andere partij opgehaald dan uw afnemer, kunt u het nultarief niet toepassen. 

Waarschuwing bij grensoverschrijdende afhaaltransacties
De hiervoor beschreven situatie kan zich voor u in de praktijk voordoen zonder dat u dat merkt. U weet immers vaak niet of uw afnemer de goederen inmiddels heeft doorverkocht. In dat verband geldt feitelijk dat toepassing van het btw-nultarief bij afhaaltransacties door buitenlandse afnemers sterk moet worden afgeraden. 

Als u toch het nultarief wilt toepassen, is het advies om als aanvullende voorwaarde te stellen én te controleren dat uw afnemer zelf het transport regelt en dit niet laat verzorgen door een volgende afnemer in de schakel. Doet u dit niet, dan loopt u het risico van een naheffing btw bij controle! 

Tip:
Wilt u het nultarief toch toepassen? Stel als aanvullende voorwaarde dat uw afnemer zelf het transport regelt. Én zorg voor een zorgvuldige controle hierop.Bron:SRA- Publicatiedatum:02-07-2018

Btw-tip 2018 

 

 

Geen btw bij overdracht onderneming

 

Bij de overdracht van een onderneming, waaronder bijvoorbeeld bedrijfsvoorraad en inventaris, hoeft er geen btw aan de overnemer te worden berekend. Deze regeling is er om bedrijfsoverdrachten vanwege onder meer liquiditeitsnadelen voor de overnemer van het bedrijf niet te belemmeren.

 

Over de toepasselijkheid van deze regeling worden vaak procedures gevoerd, soms met fatale afloop voor een betrokkene. Aandacht voor de risico's is dan ook zeer aan te bevelen bij dergelijke transacties.

 

Overgang onderneming

In de dagelijkse praktijk wordt de regeling ook wel een 'artikel 37d-overdracht' genoemd. In de wet spreekt men van 'overgang van een algemeenheid van goederen', waarbij er van rechtswege geen btw is verschuldigd. De regeling is overigens uitdrukkelijk geen keuzemogelijkheid! Als aan de voorwaarden voor de regeling wordt voldaan, dan geldt de regeling, ongeacht of partijen daar rekening mee houden.

 

Wanneer is sprake van een 37-d overdracht?

Het lastige van deze wettelijke bepaling is dat er vrij weinig valt te herleiden uit de wettekst. Wanneer sprake is van een dergelijk transactie blijkt vooral uit de rechtspraak. Daaruit blijkt dat er sprake moet zijn van zaken en/of rechten die samen een (gedeelte van) een onderneming vormen, waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend. Losse verkoop van goederen waar geen onderneming mee kan worden geëxploiteerd, valt er uitdrukkelijk niet onder. Met andere woorden, de verkoper exploiteert een onderneming, waarmee de koper geheel of gedeeltelijk doorgaat. Bij een dergelijke overdracht dient de verkoper dus geen btw aan koper te berekenen!

 

Waarom zo belangrijk?

Zoals veel zaken in de btw heeft ook dit aspect twee kanten. Als een verkoper er onterecht van uitgaat dat hij een 'algemeenheid van goederen' levert, maar dat achteraf niet zo blijkt te zijn, dan loopt hij het risico van een naheffing btw. Andersom, als de verkoper onterecht wel btw berekent, terwijl het achteraf een 'algemeenheid van goederen' bleek te zijn, dan loopt de koper het risico van naheffing vanwege aftrek van onterecht berekende btw.

 

Verder geldt bij toepassing van de regeling dat een koper de lopende btw-herziening van verkoper overneemt. Alle rechten en verplichtingen van deze herziening liggen vanaf moment van de overdracht bij de koper. Bij de advisering bij dergelijke transacties dient hier uitdrukkelijk aandacht aan te worden besteed om latere verrassingen te voorkomen!

 

 

 

 

Let op!

Gezien de tegengestelde belangen van verkoper en koper bij dergelijke ‘vermeende’ transacties, alsmede de vele procedures over dit onderwerp, is zorgvuldigheid zeer aan te bevelen.

 

Overdracht verhuurd vastgoed

Er is ook sprake van een ‘overgang van een algemeenheid van goederen’ als een verkoper vastgoed in verhuurde staat overdraagt. In de praktijk realiseert zich men dat onvoldoende. Verhuur van vastgoed kwalificeert immers als ondernemerschap voor de btw.

 

Koop breekt geen huur

Verder geldt het juridische principe 'koop breekt geen huur', zodat een koper de zittende huurders automatisch ook meekrijgt en op deze wijze de btw-onderneming van verkoper voortzet. Over de situatie van de overdracht van een bedrijfsverzamelgebouw met meerdere huurders heeft de Hoge Raad al een keer geoordeeld dat daar sprake was van een 'overgang van een algemeenheid van goederen'.

 

Recente uitspraak

Overigens heeft gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs geoordeeld dat de overdracht van een nieuw kantoorcomplex binnen circa twee weken vanaf start huur, niet kwalificeerde als 'de overgang van een algemeenheid van goederen'. Redenen voor deze beslissing was de omstandigheid dat de verhuur nog maar net was gestart en tevens dat de verkoop feitelijk voorafgaand aan de verhuur al was overeengekomen. Het is even afwachten of deze beslissing in cassatie in stand blijft. Deze beslissing bevestigt wel uitdrukkelijk het belang van zorgvuldig handelen bij situaties waar een 'overgang van een algemeenheid van goederen' zou kunnen spelen.

 

Omdat de wettekst uitgaat van 'goederen' lijkt dat overigens te betekenen dat er voor de regeling minimaal sprake moet zijn van twee goederen. Met name bij overdracht van één verhuurde onroerende zaak is het de vraag of dat een juiste uitleg is en valt niet uit te sluiten dat de regeling ook geldt bij overdracht van één verhuurde onroerende zaak.

 

Tip:

Uiteindelijk komt het er eigenlijk op neer, om in voorkomende gevallen de toepassing van een eventuele 'overgang van een algemeenheid van goederen' goed en zorgvuldig te beoordelen! Dit kan ongewenste verrassingen achteraf voorkomen. Bij twijfel kan het een overweging zijn om de situatie vooraf af te stemmen met de Belastingdienst.

Twitter Facebook


Dividendtaks blijft, bedrag wel naar ondernemers
De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van andere maatregelen getroffen om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. lees verder>

Bouwterrein of niet?
Bij de levering van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Die bedraagt 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. Maar in bepaalde gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde samenloopvrijstelling.lees verder>

Check waardering onroerend goed bij gebruik taxatiewijzer
Bij het vaststellen van de WOZ-waarde van onroerende zaken maken gemeenten voor bedrijfsmatig onroerend goed onder andere gebruik van taxatiewijzers. Het is verstandig de waardering bij het gebruik van deze taxatiewijzers kritisch te beoordelen.lees verder>

Major changes to Dutch income tax
Major changes in Dutch income tax procedures are heading our way. Firstly, the box 1 income tax rates for incomes above €20,142 will be reduced as of 1st January 2019. In 2021 two tax brackets will disappear, meaning only two will remain.lees verder>

Op kenteken zetten bepalend voor BPM
Als u een auto uit het buitenland invoert, moet u BPM betalen. Daarbij is van belang op welk moment wordt bepaald of een auto nieuw of gebruikt is. Voor gebruikte auto's hoeft namelijk maar een deel van de BPM te worden betaald.lees verder>

Pensioenverplichting in bv, hoeveel reserve is toegestaan?
Onder bepaalde voorwaarden kan bij overlijden een aanmerkelijk belang in een bv geruisloos naar de erfgenamen worden doorgeschoven. Welke regels gelden er voor de waardering van een eventueel in de bv aanwezig pensioen?lees verder>

Scholingsaftrek voorlopig gehandhaafd
Het plan om de aftrek voor scholingsuitgaven per 1 januari 2019 te schrappen, is voorlopig van de baan.lees verder>

Laag btw-tarief op elektronische boeken in aantocht
Boeken zijn belast tegen het lage btw-tarief van 6%. Dat geldt niet voor digitale media, zoals elektronische boeken en digitale tijdschriften. Hiervoor geldt het normale tarief van 21%. De EU heeft besloten dat lidstaten ook op bijvoorbeeld elektronische boeken het lage btw-tarief mogen toepassen.lees verder>

Ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur
Als de arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd, op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, dan is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De Hoge Raad heeft nu in een recent arrest geoordeeld dat in sommige gevallen ook een transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst niet helemaal, maar gedeeltelijk wordt beëindigd.lees verder>

Is verhuur van woningdeel belast?
Particulieren verhuren in toenemende mate kamers of een deel van hun woning, bijvoorbeeld via Airbnb, aan toeristen. Zijn de verhuurinkomsten hiervan belast? De staatssecretaris vindt van wel, de rechter van niet.lees verder>

Vergoeding buitenlandse zakenreis omhoog
De onbelaste vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van werknemers zijn per 1 oktober 2018 verhoogd. De maximumbedragen verschillen per land, stad en regio en zijn te vinden in het Reisbesluit Buitenland. De vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen zijn ongewijzigd.lees verder>

Meer partnerverlof bij geboorte kind
Partners krijgen vanaf volgend jaar, 2019, bij de geboorte van een kind meer verlof. Het verlof, dat voor werknemers nu nog twee dagen bedraagt, wordt in 2019 verlengd naar één week. De kosten voor dit extra verlof komen voor rekening van de werkgever. De Tweede Kamer heeft hierover een akkoord bereikt.lees verder>

Wanneer zijn verhuiskosten zakelijk?
Als u als ondernemer verhuist, kunt u onder voorwaarden de kosten ervan ten laste van de winst brengen. Soortgelijke voorwaarden gelden ook als u uw personeel een belastingvrije vergoeding wilt geven vanwege een verhuizing. Wanneer zijn de verhuiskosten zakelijk?lees verder>

AVG: vraag toestemming voor gebruik foto's!
Gebruikt u foto’s van uw werknemers of klanten voor uw bedrijfssite of voor nieuwsbrieven? Dat moet u expliciet toestemming krijgen volgens de AVG. Aan welke voorwaarden moet die toestemming voldoen?lees verder>

Bedrijfsmatig vastgoed kopen via WhatsApp?
Steeds vaker worden zakelijke diensten en producten aangeboden via internet, sociale media en Whatsapp. Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld of het ook mogelijk is om zakelijk onroerend goed, zoals winkelpanden en bedrijfsgebouwen, via dergelijke kanalen te kopen. lees verder>

Verruiming btw-vrijstelling voor sportorganisaties
De zogenaamde sportvrijstelling in de btw ondergaat per 1 januari 2019 een tweetal wijzigingen, die beide voortvloeien uit Europese regelgeving of jurisprudentie. Het onderscheid tussen prestaties aan leden en niet-leden verdwijnt. Tevens verruimt de btw-vrijstelling voor diensten die nauw met de sport samenhangen. lees verder>

Looptijd 30-procentsregeling verkort met drie jaar
Werkgevers die bepaalde, uit het buitenland afkomstige, werknemers in dienst nemen, mogen vanaf volgend jaar nog maar gedurende maximaal vijf jaar gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dit is nu nog acht jaar.lees verder>

Large employers also covered for the burden of transition compensation
Large and small employers can be considered for compensation procedures relating to transition compensation for lengthy employee absenteeism. This was confirmed by Minister of Koolmees of the Employment and Social Affairs department in a response to questions from the Green-Left division in the Dutch Senate. The rule will apply as of April 1st, 2020.lees verder>

Tarieven WBSO ongewijzigd in 2019
De tarieven voor de WBSO blijven in 2019 ongewijzigd. Dit betekent 32 procent voor de eerste schijf, voor starters blijft het 40 procent. Het tarief van de tweede schijf bedraagt 14 procent. Dat heeft staatssecretaris Keijzer op Prinsjesdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. lees verder>

Maximum aftrek hypotheekrente snel omlaag
De hypotheekrente is volgend jaar, 2019, nog maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 49%. Dit is een half procentpunt minder dan het thans geldende tarief van 49,5%. De afbouw gaat vanaf 2020 een stuk sneller.lees verder>

Hoger belastingtarief bij grotere vermogens
In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. De wijzigingen voor volgend jaar zijn gering ten opzichte van dit jaar, maar pakken voor grotere vermogens negatief uit.lees verder>

Dga: in 2020 en 2021 stijgt tarief box 2
Het Belastingplan 2019 bevat het voorstel het tarief van box 2, ook wel het aanmerkelijkbelangtarief genoemd, minder te verhogen dan in het regeerakkoord was aangekondigd. lees verder>

Verrekenmogelijkheid verlies bv naar 6 jaar
Verliezen van bv's kunnen vanaf volgend jaar nog maar zes jaar voorwaarts worden verrekend. Hetzelfde geldt voor verliezen in box 2, de zogenaamde aanmerkelijkbelangverliezen. Dit is voorgesteld in het Belastingplan 2019 en dus nog niet definitief.lees verder>

Meer algemene heffings- en arbeidskorting
Met ingang van 2019 wordt de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 50.000 per jaar verhoogd. Ook gaat de arbeidskorting omhoog voor werkenden die tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar verdienen. lees verder>

Hogere vrijstelling vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor de maatschappij van groot belang. Daarom gaat de vrijstelling voor vrijwilligers volgend jaar met € 200 per jaar omhoog. Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2019 en moet dus nog worden goedgekeurd door het parlement.lees verder>

Kleineondernemersregeling herzien
De kleineondernemersregeling in de btw wordt in 2020 herzien. De huidige regeling gaat uit van een per saldo af te dragen bedrag aan btw, de nieuwe regeling hanteert een omzetgrens. lees verder>

Weet u wat de no-riskpolis inhoudt?
Werkgevers blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van het bestaan van de no-riskpolis. En als dit al wel zo is, of een sollicitant onder deze regeling valt. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van de no-riskpolis. lees verder>

Dga-taks 2022: max 500.000 onbelast lenen
Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar € 500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande eigenwoningschulden zal een overgangsmaatregel worden getroffen. Dit staat in de aanbiedingsbrief van minister Hoekstra bij het Belastingplan 2019.lees verder>

'Prince's Day' 2018: the most important plans that affect your business
Yesterday, Dutch Minister of Finance Wopke Hoekstra presented the 2019 Budget Memorandum and the 2019 Tax Plan. The government is focusing on reducing the tax burden on employment, combating tax avoidance and evasion, improving the attractiveness of the Netherlands as a business location and making the tax system greener and more easily enforceable.lees verder>

Vennootschapsbelasting omlaag, box 2-tarief omhoog
Zoals verwacht gaan de tarieven voor de vennootschapsbelasting (Vpb) vanaf volgend jaar omlaag. En dalen verder in 2020 en 2021. Het tarief in box 2 gaat juist omhoog, zij het minder dan aanvankelijk werd aangekondigd in het regeerakkoord. lees verder>

Grote wijzigingen in de inkomstenbelasting
Er staan grote veranderingen op komst in de inkomstenbelasting. Allereerst worden de tarieven van de inkomstenbelasting in box 1 bij inkomens vanaf € 20.142 verlaagd per 1 januari 2019. Tevens verdwijnen er in 2021 twee belastingschijven, waardoor er nog slechts twee overblijven.lees verder>

Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?
Per 1 augustus 2018 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kunt u deze uitvoeringsregels gebruiken als u meer duidelijkheid wilt over de wijze waarop het UWV een ontslagaanvraag beoordeelt.lees verder>

Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf
De Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2019 zijn gepresenteerd. De regering zet in op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, het verbeteren van het Nederlandse vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel. lees verder>

Advance preparation for upcoming Dutch VAT increase
As of the beginning of next year the lower VAT rate will be raised from 6% to 9% in The Netherlands. This has several consequences that should be anticipated by businesses in advance of the increase. Examples include the implementation of possible price increases or necessary adjustments to administrative procedures. lees verder>

Pas op met ombouwen bestelauto
Als u als ondernemer een bestelauto koopt, hoeft u in beginsel geen BPM en minder MRB te betalen. Maar pas op met het aanbrengen van wijzigingen, want anders kunt u zomaar een fikse naheffing plus boete tegemoet zien.lees verder>

Prinsjesdag: 'Vpb-tarief minder omlaag'
De vennootschapsbelasting voor winsten boven de € 200.000 gaat minder hard omlaag. Het tarief daalt over drie jaar tijd stapsgewijs van 25 naar 22,25%, in plaats van de eerder aangekondigde 21%.lees verder>

Vraag vóór 1 oktober btw uit EU terug
Heeft u vorig jaar in de EU btw betaald op zakelijke uitgaven, vergeet deze dan niet tijdig terug te vragen. Dit kan in beginsel tot 1 oktober 2018. Bent u te laat, dan vist u waarschijnlijk achter het net.lees verder>

Checklist naheffingsaanslag btw
De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, heeft de Belastingdienst op de site een checklist geplaatst.lees verder>

Top 10 plans for Prince's Day
Next week is Prince's Day, when the government will announce its new tax plans for 2019. Some of these plans were already made public last year or earlier this year. Below we have therefore provided details of a number of important changes that will apply in 2019.lees verder>

Top 10 plannen Prinsjesdag
Volgende week is het Prinsjesdag. Dan komen er nieuwe belastingplannen voor 2019 op tafel. Een aantal plannen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangekondigd. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2019 zetten we dan ook nu al voor u op een rij.lees verder>

Minder huurtoeslag door transitievergoeding
Bij ontslag van een werknemer bestaat er in veel gevallen recht op een zogenaamde transitievergoeding. Die kan ervoor zorgen dat de betreffende werknemer minder toeslagen ontvangt. Per saldo blijkt het effect zelfs negatief te kunnen zijn.lees verder>

Bijtelling fiets van de zaak 7%
Wie van zijn werkgever een fiets van de zaak ter beschikking heeft, moet vanaf 2020 rekening houden met een bijtelling van 7% bij het loon. RTL Nieuws bracht deze primeur naar buiten, die in het Belastingplan 2019 zou staan.lees verder>

Wkr-ruimte voor een bonus?
Vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, bijvoorbeeld een bonus, kunnen onbelast blijven als u gebruik maakt van de werkkostenregeling. Daarbij is het van belang de zogenaamde vrije ruimte van de werkkostenregeling zo veel mogelijk te benutten. Dit gebeurt nu nog lang niet altijd.lees verder>

Actuele kostennormen voor terreinbeheer
Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2018 is verkrijgbaar. In dit boek staan actuele tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen. Hiermee kunnen terreinbeherende organisaties hun beheerskosten uitrekenen.lees verder>

Arbeidsbeperkte werknemer houdt recht op minimumloon
Het plan om mensen met een arbeidsbeperking minder te kunnen betalen dan het minimumloon, is van de baan. Doel van de maatregel was om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap eerder aan de slag zouden kunnen. Er wordt nu bekeken of dit op andere wijze bereikt kan worden.lees verder>

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks naar werknemer
Dit jaar betaalt het UWV de tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks aan de werknemer. Uw salarisadministratie hoeft hierin dus niets meer te doen.lees verder>

Vaak in uw vakantiehuis? Hypotheek mogelijk aftrekbaar!
De hypotheekrente van uw woning is fiscaal aftrekbaar. Heeft u meerdere woningen, dan komt alleen de rente op de financiering van uw hoofdverblijfplaats in aanmerking. Heeft u echter een vakantiehuis in uw bezit en heeft u daarnaast nog een huurwoning, dan komt de hypotheekrente van het vakantiehuis onder strikte voorwaarden wellicht toch in aanmerking voor aftrek.lees verder>

Compensatie transitievergoeding ook voor grote werkgevers
Zowel kleine als grote werkgevers komen in aanmerking voor de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geantwoord als reactie op vragen van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. De regeling gaat in per 1 april 2020.lees verder>

Deadline aanvraag subsidie praktijkleren!
Heeft u het afgelopen jaar werknemers binnen uw bedrijf opgeleid, dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 2.700 per leerling. Deze subsidie moet u uiterlijk 17 september 2018 om 17.00 uur hebben aangevraagd.lees verder>

Auto van de zaak telt mee in ontslagvergoeding
Als u een werknemer onvrijwillig ontslaat, moet u in de meeste gevallen een ontslagvergoeding betalen. Deze is normaal gesproken gebaseerd op het bruto loon. Onlangs bleek dat ook een auto van de zaak telt als loon in natura en moet worden meegenomen in de berekening van de ontslagvergoeding.lees verder>

sitemap