Door: mr. Jeroen Aalberts RB

De nieuwe KOR wordt een zogenaamde omzet gerelateerde BTW vrijstelling die inhoudt dat geen BTW in rekening mag worden gebracht en geen btw in aftrek mag worden gebracht ingeval de omzet op jaarbasis minder bedraagt dan € 20.000. Ondernemers die van deze regeling gebruik willen maken moeten daarom verzoeken, tenzij ze nu al gebruik maken van de huidige KOR en zijn ontheven van administratieve verplichtingen. De keuze voor toepassing van de nieuwe KOR geldt in beginsel voor minimaal 3 jaar.

De nieuwe KOR geldt voor alle in Nederland gevestigde ondernemers (dus niet alleen voor natuurlijke personen, maar ook voor BV’s, stichtingen en verenigingen) mits de omzet niet meer bedraagt dan € 20.000. Voor het bepalen van voornoemde omzetgrens gaat het niet alleen om de met BTW belaste omzet, maar telt bijvoorbeeld ook van BTW vrijgestelde omzet wegens verhuur van onroerende zaken mee. De vrijstelling vervalt overigens onmiddellijk zodra de omzetgrens wordt overschreden (bijhouden dus!) en vanaf dat moment is direct weer volgens de normale regels omzetbelasting verschuldigd.

Toepassing van de nieuwe KOR betekent minder administratieve lasten voor de ondernemer, maar kan ook herziening van BTW met zich meebrengen. Dat is een terugbetalingsverplichting voor (een deel van) de in het verleden reeds in aftrek gebrachte BTW op investeringsgoederen en onroerende zaken waarbij overigens wel een drempel van € 500 per jaar wordt gehanteerd. Voor ondernemers die in het verleden grote investeringen hebben gedaan kan de nieuwe KOR dus nadelig uitpakken door deze herziening van BTW. Daarnaast kan de ondernemer die de nieuwe KOR toepast, niet langer opteren voor belaste verhuur van onroerende zaken.

Deelname aan de nieuwe KOR is voor kleine ondernemers niet verplicht. Ze moeten er om verzoeken als ze tenminste niet reeds zijn ontheven van administratieve verplichtingen. De ondernemers die niet wil meedoen aan de nieuwe KOR (bijvoorbeeld in verband met voornoemde herziening), maar al wel gebruik maakt van de huidige KOR en is ontheven van administratieve verplichtingen, moet zich met een speciaal afmeldformulier op de site van de Belastingdienst afmelden om te voorkomen dat hij vanaf 1 januari 2020 automatisch meedoet aan de nieuwe KOR.

Omdat de toepassing van de KOR voor tenminste drie jaar geldt, is het belangrijk dat de ondernemer van te voren een goede afweging maakt of de keuze voor de nieuwe KOR voor hem gunstig is. Hierbij is het onder andere van belang na te gaan of in het verleden grote investeringen zijn gedaan of dat er in de nabije toekomst grote investeringen plaatsvinden.

Het zal duidelijk zijn dat aan de nieuwe KOR de nodige haken en ogen zitten!

Terug naar overzicht