Klachten​regeling

Omdat een dienst niet meer geruild kan worden
Boon Accountants Belastingadviseurs hecht aan tevreden relaties – en dus stellen wij hoge eisen aan onze kwaliteit van dienstverlening. Natuurlijk horen wij het graag wanneer u tevreden bent over dat wat wij doen en de manier waarop wij dat doen. Maar wij hopen dat u het ons ook meldt wanneer u niet helemaal tevreden bent over ons of onze dienstverlening.


Samen op zoek naar de juiste oplossing
U kunt uw klacht uiteraard mondeling aan ons doorgeven door contact met ons op te nemen. Maar omdat wij goed begrijpen dat het soms prettiger is één en ander op papier te zetten, hebben wij een klachtenformulier ontwikkeld dat u hier kunt downloaden. Voor welke manier u ook kiest, wij nemen op korte termijn contact met u op om zo samen tot een oplossing te komen.

Klik hier voor onze uitgebreide klachtenregeling.


Wet huis voor klokkenluiders
Bij Boon Accountants Belastingadviseurs is de Wet Huis voor Klokkenluiders van kracht. Hiermee is de rechtsbescherming van klokkenluiders geregeld. De wet is bedoeld voor alle medewerkers van Boon die een melding willen maken van (een vermoeden van) een misstand.

Medewerkers van Boon kunnen een melding doen als zij denken dat er iets mis is in de organisatie waar zij werken of hebben gewerkt. Medewerkers kunnen ook een melding doen over een organisatie waarmee zij in aanraking zijn gekomen. De melder moet dan wel zelf iets weten of bemerkt hebben. Iets melden op basis van geruchten of verhalen van anderen, kan niet.

Onder een misstand wordt verstaan:

 schending van een wettelijk voorschrift;
 gevaar voor de volksgezondheid;
 gevaar voor de veiligheid van personen;
 gevaar voor de aantasting van het milieu;
 gevaar voor het goed functioneren van overheidsorganisatie of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.


Een medewerker van een andere organisatie, die door zijn werkzaamheden met Boon in aanraking is gekomen, heeft ook de mogelijkheid om een misstand bij Boon te melden. Afhankelijk van de ernst en omvang van de vermoede misstand en wie daarbij betrokken zijn, kan hij/zij zelf afwegen op welke plek en op welk niveau binnen de organisatie hij/zij de melding het beste kan doen.

Heeft u over het bovenstaande vragen dan kunt u hierover contact opnemen met onze personeelsfunctionaris Marith Schraven (m.schraven@boon.nl) of met onze compliance officer Rianne de Wilde (r.de.wilde@boon.nl).

  •  *